De Boomklever December 2011

Page 15

Ralreiger in de Abdij van 't park. Foto: Axel Smets

Ralreiger te Heverlee in mei 201 1. eigers in het Dijleland ... we mochten de voorbije jaren zeker niet klagen! Met Blauwe Reigers

R

die hier sinds lange tijd broeden, Purperreigers die jaarlijks in de trekperiodes worden waar­

genomen, Grote Zilverreigers die tegenwoordig jaarrond aanwezig zijn, Kleine Zilvf')rreigers die stilaan diezelfde weg lijken op te gaan, een totaal van 5 Koereigers (1e in 1998), minstens 8 Kwak­ ken in de 21e eeuw, overwinterende Roerdompen en 3 geslaagde broedgevallen van Woudaap sinds 2002, werd bijna het voltallige lijstje van in Europa broedende reigersoorten reeds in de streek waargenomen. Bijna ". want de Ralreiger, die ontbrak nog op de streeklijst. Op 8 mei 2011 kwam daar verandering in wanneer Werner Goussey een adulte Ralreiger in zomerkleed kon determine­ ren tijdens een groepsbezoek aan de vijvers van de Abdij van Park te Heverlee. Het spectaculaire nieuws werd onmiddellijk verspreid via de verschillende gangbare communicatiekanalen, en vele vogelkijkers reageerden met een prompt bezoek aan de locatie van het gebeuren. De vogel bleef tot op 10 mei ter plekke, wat nog veel meer kijklustigen de kans gaf hem te komen bewonderen. In totaal verschenen er maar liefst 98 waarnemingen op

www.dijleland.waarnemingen.be!

Ralreigers in België

Dijleland. Op provinciale schaal gaat het om het

Wanneer we een waarneming van een Ralreiger op

vierde geval voor Vlaams-Brabant, na vogels op

16/08/1964 te Sint-Agatha-Rode - die niet werd

2/06/1905 te Zoutleeuw (de eerste voor België), op

aanvaard door het Belgisch Avifaunistisch Homo­

20-21/06/1979 te Hoeilaart en op 21/05-11/07/2006

logatiecomité (BAHC) - niet meerekenen, gaat

terug te Zoutleeuw. Laatstgenoemde vogel was trou­

het hier om het eerste geval van Ralreiger voor het

wens de langst pleisterende ooit in ons land (Col-

De Boomklever

-

december

201 1

109


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.