De Boomklever December 2011

Page 12

Zoals in de vorige twee delen wordt de aangeduid als volgt: Algemeen Vrij Algemeen Zeldzaam Zeer Zeldzaam

Pterophoridae (Vedermotten) - Platyptilia calodactyla ([Denis & Schiffermüller],

1775}

••

...

-

-

0•

(Hübner,

1813)

-

Oidaemotophorus lithodactyla (Treitschke,

1833)

-

Pluimpjesvedermot - •••

- Epermenia chaerophylella(Goeze, -

acanthodactyla

Scherphoekvedermot -

borstelmot

Guldenroedevedermot

>/ Amblyptilia

••••

Epermeniidae ( B orstelm otten )

-

1783)

-

Mineer­

••

V Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) Win­ devedermot - • Vijf­ V Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) vingerige vedermot - • Op 28 mei 1994 verzamelde de auteur een exemplaar -

-

A J ucitidae (Waaierm otten ) - Alucita hexadactyla Linnaeus,

liebloesemmot

106

-

1758

-

Kamperfoe­

van Platyptilia calodactyla in de Doode Bemde. De

De Boomklever

-

december 201 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.