De Boomklever September 2011

Page 4

Vurige inzet: Vuursalamanders in Meerdaalwoud en Dijlevallei (2010-2011)

H

et is inmiddels weer twee jaar geleden sinds de laatste update over de Vuur­ salamanderpopulatie (Salamandra salamandra terrestris) in Meerdaal­

woud in de Boomklever (Vanautgaerden & Moreau, de Dijlevallei sinds

2010

2009)

terwijl het archief van

verwend werd met talrijke nieuwe gegevens over onze

enige landsalamander. We brengen de lezer ter herinnering dat in

2009

gestart werd met het syste­

matisch opvolgen van de populatie Vuursalamanders in Meerdaalwoud, meer be­ paald in het deelgebied Mollendaalbos, in een vaste tijdspanne: recht in het hoog­ tepunt van de voortplantingsperiode vanaf half maart tot begin april. In

2009

werd enkel de Weertse dreef en de gekende "poel des doods" (Moreau,

2004)

bezocht samen met de paddenoverzet aan de Zoete Waters. In

2010

monitoringsgebied onder impuls van Arcadis (zie Lambrechts et al.,

werd het

2011), uitge­

breid met de Mommedel, de Schoonzichtdreef, de Warande en het bosreservaat "Pruikenmakers". De belangrijkste resultaten van het Arcadis-onderzoek, die ook in rapportvorm verschenen, worden in deze bijdrage samengevat in combi­ natie met mijn bevindingen en resultaten uit

58

De Boomklever

-

september 201 1

2010 en 2011.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.