De Boomklever September 2011

Page 25

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving december 201 0

D

-

mei 201 1

it overzicht van opmerkelijke en inte­

comité beoordeeld te worden vooraleer ze definitief

ressante

op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden,

vogelwaarnemingen

in

het

Dijleland beslaat voornamelijk de periode

en worden dus onder voorbehoud gepubliceerd.

december 2010 - mei 20 1 1. De bestreken

Gebiedsafkortingen

regio omvat de gemeenten Kortenberg, He­

WLS

rent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Hul­

Leopoldspark,

denberg, Overijse, Tervuren en de aangren­

ZW

=

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP AVP

=

=

Kessel-Lo/

Heverlee/ Abdij van Park,

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN

Heverlee/N, OHZ

=

=

Oud­

Oud-Heverlee/Z, Oppem

=

zende gebieden. De volgende rubriek zal

weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee

de periode juni - augustus 201 1 omvatten.

- Korbeek-Dijle) en NGB, NGB

Waarnemingen worden voor S september

Bron (deel Doode Bemde), NKV

2011 ingevoerd op

www.waarnemingen.be,

of via andere wegen bezorgd aan Kelle Mo­

=

=

Neerijse/Grote

Neerijse/Kliniek­

vijvers (deel Doode Bemde) en SAR

=

Sint-Agatha­

Rode/ Grootbroek.

reau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oost­ ende,

0486/ I 2.58.77,

kelle.moreau@gmail.

com.

Waarnemingen van onder

meer Knobbelzwaan,

Bergeend, Krakeend, Slobeend, Pijlstaart, Winter­ taling, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Witgat, Wa­ tersnip, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantel­ meeuw, Kerkuil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, Ijsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Kramsvogel, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Kruisbek, Goud­ vink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel ver­ werkt. Meldingen van een aantal onzekere fonologi­ sche extremen, enkele overvliegende Pontische en

Jonge Bosuil. Foto: Marc Walravens

Geelpootmeeuwen, twee onzekere Klapeksters, een Kleine Klapekster, een mogelijke Aziatische Rood­ borsttapuit, een grote groep Witkopstaartmezen en

Wilde Zwaan Cygnus cygnus

een onzekere Noordse Kauw werden niet weerhou­

De adulte Wilde Zwaan die reeds sinds 28/11 in het

den. Meerdere waarnemingen in dit overzicht die­

weilandencomplex tussen Oud-Heverlee,

nen door het Belgisch Avifaunistisch Homologatie-

Korbeek-Dijle en NGB pleisterde, bleef hier tot op

De Boomklever

-

september 201 1

79


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.