De Boomklever September 2011

Page 15

D

e fladderiep, fladderolm, steeliep of

Determinatie

steelolm (U/mus /aevis Pallas) is als in­

Kenmerkend voor de soort zijn de lang gesteelde

heemse loofboom bij velen onbekend. In te­

bloemen en vruchten. Daarentegen zijn bij zowel de ruwe als de gladde iep de bloemen en vruchten zeer

genstelling tot de andere inheemse en beter

kort gesteeld. Naast de opvallende bloeiwijze, kan

bekende iepensoorten, de ruwe iep of ber­

ook het blad in de richting van de juiste soort leiden.

golm (U/mus glabra Huds.) en de gladde iep of

Bij fladderiep lopen de zijnerven van het blad mooi

veldolm (U/mus minor Mill.), blijkt de fladderiep

evenwijdig en splitsen bijna niet (in tegenstelling tot de twee andere inheemse iepen waarbij de zijnerven

in de natuur nochtans zelden aangetast te

regelma . tiger splitsen). De bovenzijde van het blad is

worden door de olmenziekte.

kaal en glad, terwijl de onderzijde zacht behaard is. Daarnaast heeft de fladderiep een zéér sterk asym­ metrische bladvoet, al dient te worden opgemerkt

Samen met zijn natuurlijke habitat (hardhout-ooi­

dat dit ook bij de andere iepen het geval kan zijn.

bossen) verdween deze soort echter uit het land­

Tot slot vormen de volgroeide exemplaren van deze

schap. Relictpopulaties zijn in Vlaanderen dan ook

soort plankwortels, die zorgen voor extra stevigheid

uiterst zeldzaam geworden.

in een van nature vochtige habitat. De soort wordt

Vanuit het INBO (Instituut voor Natuur en Boson­

tot maximaal 35m hoog.

derzoek) geniet deze zeldzaamheid, naast andere zorgenkindjes zoals bvb. zwarte populier (Populus

Voorkomen in Vlaanderen en Europa

nigra ) en wilde appel (Malus sylvatica ) bijzondere

Als soort van vochtige, voedselrijke grond hoort de

aandacht. Via de aanleg van genenbanken en zaad­

steeliep thuis langs beken en rivieren.

boomgaarden tracht men de nog aanwezige genen­

het indijken van grote rivieren verdween op heel wat

diversiteit maximaal te bewaren.

plaatsen de typische habitat. Wat Vlaanderen be­

Maar door

treft leverde de inventaris naar autochtone bomen

De Boomklever

-

september 201 1

69


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.