De Boomklever December 2010

Page 9

Zondag 31 oktober 2010, een zonnige he1fstnamiddag. Ik eindig mij11 tocht door de Diilevallei in de toren te SAR. Het viel weer tegen va11daag en ee11 blik op de vijver kan 11/e zeker niet oplllonteren. Si11ds augustus ligt de vijver er imlllers doods bij, 11a het opnieuw vullen na de droogte zijn alle watervogels Olll een 01werklaarbare reden vertrokken. Ik besluit na een kwartier tje hetzelfde te doen. Op /zet knuppelpad kolll ik 111grid tegen en vertel haar dat ik er voortijdig de brui aan geef Ik ben amper thuis of ik krijg een telefoontje van J11grid: "Fra11jepoot i11gevalle11 te SAR!"

Twintig minuten later sta ik terug in de toren.

grijze mantel in contrast met de nog iets bruinige

Ingrid heeft de vogel maar eventjes kunnen zien

vleugels te zien. Het kopkapje loopt door tot diep

en hij is niet meer zichtbaar. Hij zit ergens achter

in de nek en zwemmend is het grijs verenkleed

de rietkraag aan de eendenkooi. Na vijf minuten

met de bruinige handpennen goed te zien.

komt hij echter eventje uit de kant gezwommen.

De

Ik probeer dadelijk een bewijsfotootje te schieten

een

en SMS dan snel de vogel door naar mijn OV-lijstje

verspreidingsgebied. Hij broedt nog noordelijker

als Grauwe Franjepoot, dit is immers het meest

dan de Grauwe Franjepoot Phalaropus lobat11s. De

waarschijnlijke.

trekken

zuidelijke grens van zijn broedareaal loopt langs

dwars over Europa om te overwinteren in de

de zuidkust van ljsland. In de winter ontmoet men

Arabische Zee. Zo, iedereen is op de hoogte. Het

hem in de tropische zeeĂŤn op grote afstand van de

Grauwe

Franjepoten

Rosse

Franjepoot

arctische

vogel

is

Phalarop11s

f11/icnrius

met

circumpolair

een

franjepootje is ondertussen beter zichtbaar en

kusten van Z en W-Afrika. Ro se Franjepoten zijn

we kunnen nu de vogel rustig doch van vrij ver,

echte zeevogels, drievierden van het jaar leven ze

ongeveer ter hoogte van het eilandje, bekijken. Een

op de oceaan. Ook hun trekroute loopt over de

duidelijk dik snaveltje en een oranjig halsje... Dit is

Atlantische Oceaan en het is zeer uitzonderlijk dat

een Rosse Franjepoot! Het is uitzonderlijk dat men

een vogel in het binnenland verzeilt, meestal ten

deze vogel ziet zo diep in het binnenland.

gevolge van stormen. Dit wa

Verleden jaar was er al een geweldige toeloop

geval, de afgelopen dagen

in Hollogne-sur-Geer toen zich daar ook een

geweest. vogel

van

nu echter niet het

was het rustig weer

exemplaar prachtig op enkel meters liet bekijken.

De

Spijtig dat deze vogel zo ver zit. ..

waarneming voor de Dijlevallei. Net buiten de

Sint-Agatha-Rode

is

de eerste

De vogel is zoals alle franjepoten geweldig actief,

vallei was er wel

draait rond, vliegt geregeld enkele meter op en

2001 te Bierbeek.

al een waarneming in januari

springt af en toe insectenpikkend op uit het water.

Luc He11drickx

Het is een eerste jaarsvogel, bij het opvliegen is de

l11che11rf rickx2003@)ynlroo.co111 De Boomklever - december -

l 11

2010

95


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.