De Boomklever December 2010

Page 6

]11ni 1972, vierde Humm1iora. Juist voor het examen begon draaide Johan Desmet zich i11 zijn bank om en fluisterde me 11og snel toe "Er is ee11 Zwarte Ooievaar over ons huis gevlogen!". Een Zwarte Ooievaar! Kwam die hier dan voor? Leefrle11 die niet in de donkere wouden achter het ljzere11 Gordijn? Ik kon me enkel inbeelden hoe het moet geweest zijn 0111 deze geheimzin11ige vogel te zie11 overtrekke11".e11 het zou nog ettelijke jaren duren voordat ik zelf mij11 eerste Zwarte Ooievaar kon spotten in de vallei.

van een gebied.

Voorkomen en verspreiding

Sinds 1986 broedt de Zwarte Ooievaar evenwel Het verspreidingsgebied van de Zwarte Ooievaar

terug

als broedvogel beslaat in Europa vooral Oost

van de as Sillon - Samber en Maas ( Ardennen,

en Zuid-Oost Europa. Daarnaast is er ook een

Lotharingen,

belangrijke populatie op het Iberisch schiereiland

plaatsen in de Condroz" Het aantal koppels

en verder enkele koppels in Frankrijk, Luxemburg

varieert de laatste jaren tussen de 50 en de 90.

en

Wallonië.

Men

kan

zelfs

in

in

Wallonië,

meer bepaald ten

Fagne-Farnenne)

en

op

zuiden enkele

West-Europa

spreken van een herkolonisatie. Werelwijd leven Voorkomen in de Dijlevallei

er tussen de 24.000 en 44.000 vogels. De

Zwarte

Ooievaar

verdween in

België als

broedvogel op het einde van de negentiende eeuw.

Het

laatst

gekende

broedgeval

had

De eerste Zwarte Ooievaar voor de Dijlevallei (en

plaats in Libin in 1898. De oorzaken van zijn

de tweede voor de toenmalige provincie Brabant)

verdwijning

werd pas waargenomen te Oud-Heverlee op 12

destijds

(grootschalige

ontbossing

onder druk van de industrialisering, zijn

ook vandaag

nog

de

jacht,".)

juni 1972. Het duurde evenwel tot 1984 voordat de

hoofdbedreigingen

soort terug werd waargenomen, maar sindsdien

in zijn huidig verspreidingsgebied, terwijl ook

worden Zwarte Ooievaars bijna jaarlijks en sinds

hoogspanningslijnen een hoge tol eisen.

1997 jaarlijks gezien. (Tabel 1)

De

Zwarte Ooievaar stelt zeer hoge kwaliteitseisen aan zijn biotoop. Zijn aanwezigheid is dan ook een

Als

aanwijzing van een hoog biodiversiteitspotentieel

Zwarte Ooievaars (zie Tabel 2), dan stellen we

92

De Boomklever - december

.

we

kijken naar

het

seizoenspatroon

van

201 O

1

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.