De Boomklever December 2010

Page 15

Opmerl<elijl<e vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving juni - augustus 2010 Dit overzicht van opmerkelijke en intere

ante

Grauwe Gans A11ser n11ser

vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voor­

04/06 & 15/07

namelijk de periode juni - augustus 2010. De be-

over te SAR (F. De Vos,]. Spitaels)

re p. 1 ex. tpl & 1 ex.

treken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent,

Bertem,

Leuven,

Oud-Heverlee, Hul­

Bergeend Tndomn tndomn

denberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende

Van het geslaagde broedgeval te NGB overleef­

gebieden. De volgende rubriek zal de periode

den min tens 4 pulli (op 5) tot op 5/06 (L. Hen­

epternber - november 2010 omvatten. Waarne­

drickx, l. Nel, M. Walraven ). Verder werden er in

mingen worden voor 15 december 2010 verwacht

de eerste helft van juni slechts enkele Bergeenden

bij Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400

opgemerkt te Loonbeek/Ganspoel (2 ex. op 3/06;

Oostende,

N. Ryckeboer), SAR (1-3 ex. op 6-1 l /06; versch.

0486/12.58.77,

kelle.moreau@gmail.

com, of ingevoerd op www.waarnemingen.be.

waarn.) en NGB (2 ex. op 12/06; .Hendrickx). Vanaf 13/07 werden vervolgens terug Bergeenden waar­

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

genomen in de Dijlevallei, met waarnemingen te

Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, P atrijs,

SAR (resp. l ad, 1 ad, 2 juv & 1 juv op 13, 17, 29 &

Dodaars, Fuut, Blauwe Reiger, Wespendief, Bruine

31/07; L. Hendrickx, 1. Nel), NGB (1 juv op 2-3/08;

Kiekendief, Havik, Waterral, Kievit, Witgat, Hout­

L.Hendrickx) en Gastuche (re p. 2 juv & l ex. op 5

snip, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, alle ui­

& 18/08; B. Nef).

len, I jsvogel, alle spechten, Veldleeuwerik, Gras­ pieper, Grote Gele Kwikstaart, Sprinkhaanzanger,

Pijlstaart Anas acuta

Glanskop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek,

12/08

1 aseizoenaal ex. over NGB (P. Floré)

Ringmus, Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in

Wintertaling A11ns crecca

dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Ook

Wintertalingen pleisterden de ganse zomer door

onder meer een ongedetermineerde wouw, een

in lage aantallen (groep groottes

mogelijke Vale Gier en een hybride Bonte X Zwar­

Dijlevallei ten Z van Leuven. Op 23/06 werd een

te Kraai werden niet weerhouden.

succesvol broedgeval bewezen te SAR aan de

Gebiedsafkortingen:

drickx). Pa

WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP=Kessel-Lo/

weer meer dan 10 ex. samen opgemerkt, met 32 ex.

Leopoldspark, AVP = Heverlee/ Abdij van Park,

te NGB (P. Moysons).

<

lO e .) in de

hand van een waarneming van 7 pulli (L. Hen­ eind augustus werden voor het eer t

ZW =Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN=Oud­ Heverlee/N, OHZ

=

Oud-Heverlee/Z, Oppem =

Zomertaling Aw1s q11erq11ed11la

weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee

Te SAR konden tot half augustus onafgebroken Zo­

- Korbeek-Dijle) en NGB, NGB

mertalingen worden waargenomen. T ijdens juni

=

Neerijse/Grote

Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kli­

en de eerste helft van juli waren er hier minstens

niekvijvers (deel Doode Bemde) en SAR= Sint­

2 mannetje

Aga tha-Rod e/Grootbroek.

waarn.), wat op 11/07 tot het goede nieuw

en een vrouwtje aanwezig (ver ch. van

3 pulli leidde (l. Nel)! Twee hiervan werden nog tot 17/07 waargenomen (L. Hendrick , I. Nel). Na­ dien stegen de plei terende aantallen licht tot een maximum van 7 e . op 5/0 laatste e . werd op 15/0

(T. Vandezande), het

gezien (R. Stoks).

De Boomklever - december - 2010

ndere 101


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.