De Boomklever December 2010

Page 10

foto: Axel Smets

Op 7 11ovember zng Geert Bleys de eerste Witkopstaart111eze11 voor het Dijlela11d in de ra11d van het Bertembos. I11tussen druppele11 meer en 111eer waarnerniHgen bi11ne11. Iedere winter worden wel "witkoppige" Staart111ezen ge111eld, maar dit jnar staat het voor het eerst onomstotelijk vast dnt er iuel degelijk een echte invasie van Witkopstnartmezen aan de ga11g is. Dit artikel poogt een beetje duidelijkheid te scheppe11 over hoe je nu precies zo'n echte Witkopstaartmees kunt herkennen.

De

Witkopstaartmees

is

geen

witkoppige

Staartmees

De Witkopstaartmees daarentegen komt voor in Fenno-Scandinavië, oostelijk Europa, de Sovjet­ Unie en verder oostelijk tot in China en Japan. Net als heel wat andere vogels uit die contreien

Zoals elke vogelsoort heeft ook de Staartmees

(Aegithalos

cnudntus)

waarvan de

meerdere

ondersoorten,

Witkopstaartmees of

Noordelijke

taartmees (Aegithalos cnudatus caudntus) er één is.

begeven ze zich soms massaal naar andere oorden. Dat lijkt net te zijn wat zich nu afspeelt. Wat er precies aan de hand is in Siberië is niet duidelijk, maar ook de Pestvogels die nu met mondjesmaat

Onze eigen ondersoort is de gewone Staartmees

onze

(Aegithalos ca11dat11s europneus). Deze komt voor

afkomstig zijn.

streek

binnenkomen

zouden

van

hier

over heel We t- en Centraal-Europa.

96

De Boomklever - december . 201 O

1

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.