De Boomklever September 2010

Page 8

Gele Kwikstaart, foto: Amaury Braem

H

et aantal echte akkervogels gaat al decennialang achteruit. De enor­ me achteruitgang van deze akkervogels is opmerkelijk en veruit het

meest uitgesproken van alle 'groepen' broedvogels in Vlaanderen. % verandering

aantal soorten

v'erdwenen als broedvogel

stabiel of fluctuerend

ortolaan

R

patrijs, kwartel

20% tot 50% vooruit R >

=

rodelijstsoort

50% vooruit Fig. 1 Natuurindicator akkervogels Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

66

De Boomklever

-

september 2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.