De Boomklever September 2010

Page 16

). . . .

Vogels

_

.

.·:·i�/-;:',. ":s

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving maart 20 1 0 - mei 20 1 0

D

� t overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen

in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode maart - mei 2010. De be­ streken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebie­

Gebiedsofkortingen: WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP

Waarnemingen worden voor 15 no­

ZW

=

Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN

Oostende, 0486/ l 2.58. 77, kelle.more­

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend, Pijlstaart, Wintertaling, Ta­ feleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Blauwe Reiger, Blauwe Kiekendief, Havik, Waterral, Kie­

- Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV= Neerijse/Kliniek­ vijvers (deel Doode Bemde) en SAR= Sint-Agatha­ Rode/Grootbroek. Grauwe Gans

Anser anser

03-04 & 7 /03

Mantelmeeuw,

alle

uilen,

Ijsvogel,

R. Uyttenbroeck e.a.) 04/03 & 17/04

resp. 2 ex. en 1 ex. te SAR

(P. Moysons,

1. Nel, L. Hendrickx)

1 ex. te Tervuren/Park KMMA

12/04

(A. Reygel)

Kolgans

Anser albifrons

07/03

2 ex. Z te Oppem

Toendrarietgans

02/03

(J. Nysten)

Anser serrirostris

1 ex. te Oud-Heverlee/Ormendaal (P. Moysons, R. Uyttenbroeck)

alle

spechten, Veldleeuwerik, Graspieper, Grote Gele

2 ex. te OH/Ormendaal OHN - OHZ (H. Paques,

vit, Witgat, Houtsnip, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine

Oud­

weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee

au@gmail.com, of ingevoerd op www. waarnemingen.be.

=

Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem =

vember 2010 verwacht bij Kelle Mo­ reau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400

Kessel-Lo/

Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park,

den. De volgende rubriek zal de pe­ riode juni - augustus 201 0 omvatten.

=

Bergeend

Tadorna tadorna

Kwikstaart, Kramsvogel, Koperwiek, Cetti's Zan­

We beperken ons voor deze seizoensbespreking

ger, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matkop, Kuifmees,

tot de vermelding van een geslaagd broedgeval: op

Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs,

29/05 werden te NGB 2 adulte Bergeenden opge­

Kneu, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Geelgors,

merkt in het gezelschap van 5 pulli

Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag op­

Hendrickx, L. Desmet).

genomen maar wel verwerkt. Ook onder meer twee

(J. Nysten, L.

Anas penelope

mogelijke Ruigpootbuizerden, enkele onzekere Vis­

Smient

arenden, een Kleine Strandloper, een tweede Rosse

Nadat de laatste Smienten van de winter 2009-2010

Grutto, een roepende Hop - wellicht als kooivogel,

tijdens de laatste decade van april uit het Dijleland

een onzekere Rouwkwikstaart en een Bonte Kraai

waren vertrokken, maakte een ex. nog een late ver­

werden niet weerhouden.

schijning in de Doode Bemde op 22/05 (M. Van Den Berghe).

74

De Boomklever

septembe1 2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.