__MAIN_TEXT__

Page 34

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, april-mei 2009

D

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode april-mei

2009. De bestreken regio omvat de gemeenten Bertem,

Kortenberg,

Leuven,

Herent,

Gebiedsafkortingen: WLS

de aangrenzende gebieden. De vol­ gende rubriek zal de periode juni - augustus 2009 omvatten. Waar­ nemingen worden voor 5 decem­

Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP

Lo/Leopoldspark, AVP Park, ZW

=

Oppem =

=

=

Kessel­

Heverlee/Abdij van

Oud-Heverlee/Zoete Water , OH

= Oud-Heverlee/1 ,

OHZ

weilanden

Oud-Heverlee/Z,

=

en Bogaardenstraat

tu

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en

Oud-Heverlee,

Huldenberg, Overijse, Tervuren en

=

GB,

GB=

eerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), =

KV

eerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en

SAR= Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

Grauwe Gans Anser anser 22/04

1 ad te SAR

(I.

el)

Bergeend Tadorna tadorna

ber 2009 verwacht bij Kelle More­

Bergeenden werden tijdens de maanden april

au, Korenbloemlaan 5, 3052 Blan­

en mei 2009 61 keer opgemerkt in regio Leu­

den, 0486112.58.77, kelle.moreau@

gmail.com

ven (versch. waarn.). Het ging hierbij steeds om groepjes van 1-5 ex., met 8 ex. op 5/04 te NGB

(I.

Nel, L. Hendrickx) als maximum.

Smient Anas penelope Nadat het laatste mannetje na 5/04 verdwenen Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

was uit de zuidelijke Dijlevallei (OHZ, L. Hen­

Krakeend, Slobeend, Wintertaling,

drickx), brachten twee mannetjes op 30/04 nog

Tafeleend,

Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver,

een laat bezoek aan LP (S. Goethals).

Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Houtnip, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Man­ telmeeuw, Kerkuil,

Steenuil, Bosuil, Ransuil,

Ij vogel, alle spechten, Veldleeuwerik, Gras­

Pijlstaart Anas acuta Slechts één waarneming: lm op 3/04 te NGB (L. Hendrickx)

pieper, Grote Gele Kwikstaart, Vuurgoudhaan, Glan kop,

Matkop,

Kuifmees,

Zwarte

Mees,

Zomertaling Anas querquedula

Roek, Ringmus, Putter, Kneu, Goudvink, Geel­

Uit

gor , Rietgors en alle exoten werden niet in dit

periode april-mei maar liefst 115 waarnemin­

verslag opgenomen maar wel verwerkt. Ook

gen van Dijlelandse Zomertalingen worden ge­

en ongedetermineerde arend en een onzekere

haald (versch. waarn.), weliswaar met heel wat

waarneming van Grote Karekiet werden niet weerhouden.

dubbelwaarnemingen ertussen. Voor eventuele

De Booml<lever - september 2009

88

www.waarnemingen.be

konden voor

de

broedbewijzen is het tijdens deze periode nog

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Sepember 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Sepember 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement