De Boomklever Sepember 2009

Page 34

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, april-mei 2009

D

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode april-mei

2009. De bestreken regio omvat de gemeenten Bertem,

Kortenberg,

Leuven,

Herent,

Gebiedsafkortingen: WLS

de aangrenzende gebieden. De vol­ gende rubriek zal de periode juni - augustus 2009 omvatten. Waar­ nemingen worden voor 5 decem­

Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP

Lo/Leopoldspark, AVP Park, ZW

=

Oppem =

=

=

Kessel­

Heverlee/Abdij van

Oud-Heverlee/Zoete Water , OH

= Oud-Heverlee/1 ,

OHZ

weilanden

Oud-Heverlee/Z,

=

en Bogaardenstraat

tu

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en

Oud-Heverlee,

Huldenberg, Overijse, Tervuren en

=

GB,

GB=

eerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), =

KV

eerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en

SAR= Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

Grauwe Gans Anser anser 22/04

1 ad te SAR

(I.

el)

Bergeend Tadorna tadorna

ber 2009 verwacht bij Kelle More­

Bergeenden werden tijdens de maanden april

au, Korenbloemlaan 5, 3052 Blan­

en mei 2009 61 keer opgemerkt in regio Leu­

den, 0486112.58.77, kelle.moreau@

gmail.com

ven (versch. waarn.). Het ging hierbij steeds om groepjes van 1-5 ex., met 8 ex. op 5/04 te NGB

(I.

Nel, L. Hendrickx) als maximum.

Smient Anas penelope Nadat het laatste mannetje na 5/04 verdwenen Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

was uit de zuidelijke Dijlevallei (OHZ, L. Hen­

Krakeend, Slobeend, Wintertaling,

drickx), brachten twee mannetjes op 30/04 nog

Tafeleend,

Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver,

een laat bezoek aan LP (S. Goethals).

Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Houtnip, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Man­ telmeeuw, Kerkuil,

Steenuil, Bosuil, Ransuil,

Ij vogel, alle spechten, Veldleeuwerik, Gras­

Pijlstaart Anas acuta Slechts één waarneming: lm op 3/04 te NGB (L. Hendrickx)

pieper, Grote Gele Kwikstaart, Vuurgoudhaan, Glan kop,

Matkop,

Kuifmees,

Zwarte

Mees,

Zomertaling Anas querquedula

Roek, Ringmus, Putter, Kneu, Goudvink, Geel­

Uit

gor , Rietgors en alle exoten werden niet in dit

periode april-mei maar liefst 115 waarnemin­

verslag opgenomen maar wel verwerkt. Ook

gen van Dijlelandse Zomertalingen worden ge­

en ongedetermineerde arend en een onzekere

haald (versch. waarn.), weliswaar met heel wat

waarneming van Grote Karekiet werden niet weerhouden.

dubbelwaarnemingen ertussen. Voor eventuele

De Booml<lever - september 2009

88

www.waarnemingen.be

konden voor

de

broedbewijzen is het tijdens deze periode nog


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.