De Boomklever Sepember 2009

Page 18

Boktorren van het Dijleland

B

oktorren

(Cerambycidae)

zijn

een van de bekendste kever­

groepen. Door hun fors formaat, vaak mooie kleuren, en lange an­ tennes behoren ze tot de opval­ lendste insecten. Over het alge­ meen zijn boktorren gemakkelijk herkenbaar aan hun lange sprieten

Foto

Vuurkevers worden soms met boktorren verward maar hebben gezaagde antennes.foto Joris Menten 1:

zonder knots of lange aanhangsels. Ze hebben nooit gezaagde anten­ nes als vuurkevers (Foto 1 ) Andere .

kenmerken je

in

de

van

boktorren

vind

determinatieliteratuur.

Adulte boktorren zijn vaak te vin­ den op omgehakte boomstammen of zijn bloembezoekers. De larven van de meeste boktorren leven in hout waar ze met hun sterke kaken gangen in het hout knagen

(Foto 2). Ze hebben geen poten, in tegenstelling tot ander houtbewo­

Foto 2: De larven van boktorren hebben geen poten, foto Joris Menten

nende keverlarven als vliegende herten en vuurkevers (Foto 3).

Foto 3: Larven van vuurkevers hebben in tegenstelling tot boktorren wel duidelijk poten., foto Joris Menten De Boomklever - september 2009

72


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.