De Boomklever Sepember 2009

Page 13

Bijzondere dagvlinderwaarnemingen in 2009

N

a een vrij slecht vlinderjaar

2007 en ver volgens een er­

barmelijk

2008 konden we deze

zomer nog eens genieten van een vlinderseizoen op niveau. Een de­ gelijke winter, gevolgd door een mooie lente en zomer resulteer­ den in een groot aantal trekvlin­ ders, dwaalgasten en zeldzamere soorten. Dat veel waarnemers nu de website waarnemingen.be sys­ tematisch gebruiken tuurlijk

ook voor

zorgde na­

een verhoogd

nieuwe

locatie

Kaasjeskruid dikkopje

beves­

tigd, onder te verdelen in twee cluster

in het

Getebekken. Ook in de omgeving van onze re­ gio werd er gezocht door R. Guelinckx: buurt Vaartkom, volkstuinen Abdij Van Park en in voortuinen te Heverlee en Korbeek-Lo. Echter zonder re ultaat (pers. com. R. Guelinckx). Sind

de jaren vijftig ging het Kaasjeskruiddik­

kopje er op achteruit in België,

ederland (laat­

ste waarneming 1953) en Duitsland. Eind jaren '90 was de

oort vrij zeldzaam in de kalkrijke

treken ten zuiden van Samber en Maa . Het i

echter een zeer mobiele

oort die vooral tij­

dens warme zomers op onverwachte plaatsen kan worden aangetroffen. Door de vele warme zomers van de laatste decade kon de oort zich via de Maasvallei terug noordelijker uitbreiden, met dit jaar de eerste waarnemingen in het zui­ den van

ederlands Limburg. Vanuit de Maa -

aantal observaties die konden ver­

vallei heeft deze soort de beek en riviervalleien

zameld worden ten opzichte van

van Midden-België opgezocht om ook richting

andere jaren. Hoewel het nog even duurt voordat de laatste vlinders van het jaar worden gezien , willen we hier al de belangrijkste dagvlin­ derwaarnemingen vermelden van de zomer 2009.

het zuiden van V laanderen op te schuiven. Zo zijn er dit jaar volgende locatie

met waarne­

mingen gekend uit het Dijlebekken, van zuid naar noord: in de buurt van Genappe, Ottig­ nies, Grez-Doiceau en de Doode Bemde. Ook de waarnemingen in het Tiense wijzen op de rol van de riviervalleien al

verbinding tu

en de

Waalse kalkregio's en V laanderen. Mogelijk hebben

ook

beheerpakketten

voor

het buitengebied van de Waal e overheid, met

Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus a/ceae

daarin veel kaasjeskruid hun nut. In die zin zou het akkerbloempakket van de provincie,

De verassing van 2009 was de waarneming van

met een cultivarvorm van Groot Kaasje kntid

een Kaasjeskruiddikkopje op 16 juli in de Doode

(Malva sylvestris), ook erg positief kunnen zijn

Bemde (Bernard Misonne). Ook in ander de­

voor deze vlinder. Het i

bijna ondenkbaar dat

len van Oost-Brabant werd deze soort waarge­

het Kaasjeskruiddikkopje, ook geen vaste voet

nomen, met zelfs eileg in de Velpevallei. Deze

heeft in de Dijlevallei. De

waarnemingen bracht Robin Guelinckx e.a. op

hier nog als een extra kataly ator werken, dank­

het idee om terreinen met kaasjeskruid (Malva

zij de lintbebouwing met tuintje langs de berm

poorwegberm zou

sp.) te doorzoeken op eitjes van deze soort. In

(pers. com. R. Guelinckx).

Zuid-Oost-Brabant werden zo al op erg veel

Locaties langs de spoorwegberm lijken du De Boomklever - september

de

2009

67