__MAIN_TEXT__

Page 40

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2008

D

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode septem ­ ber - november 2008. De bestreken

Sijs, Goudvink, Geelgor , Rietgor

werden niet in dit ver lag opgenomen maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor een lange reeks trektelwaarnemingen, twee mogelijk Roodkeel­ pieper , en telkens een mogelijke Witoogeend, Ruigpootbuizerd,

Dwergmeeuw,

Gebiedsafkortingen:

tenberg, Herent, Bertem, Leuven,

WLS

ijse, Ter vuren en de aangrenzende gebieden. zal

de

De

volgende

periode

rubriek

december

2008

- februari 2009 omvatten. Waar­

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, AVP

lee/Abdij van Park, ZW Waters, OH

=

Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/ l 2.58.77,

com.

kelle.moreau@gmail.

=

=

en

=

Hever­

Oud-Heverlee/Zoete

Oud-Heverlee/ , OHZ

Heverlee/Z, Oppem

=

Oud­

weilanden tu sen Bogaer­

denstraat (Oud-Heverlee - Korb ek-Dijle) en GB, I GB Bemde),

=

KV

eerijse/Grote Bron (deel Doode =

eerij e/Kliniekvijvers

Doode Bemde) en SAR

(deel

Sint-Agatha-Rode/

=

Grootbroek.

nemingen worden voor 5 maart 2009 verwacht bij Kelle Moreau,

Velduil

Grote Pieper.

regio omvat de gemeenten Kor­

Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­

n alle exoten

Kleine Zwaan

Cygnus bewickii

Voor de derde winter op rij waren er weer Kleine Zwanen in de Dijlevallei! Op 12/10 landden er te SAR immers 8 ex. (7 ad

+

echter snel verder vlogen

1 juv), waarvan 5 ex.

(I.

el). Drie adulten

bleven tot het einde van de periode aanwezig (versch. waarn.), op 29-30/11 in het gezelschap van twee nieuwe adulten (L. Hendrickx, C. Ca­ rels).

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Bergeend,

Smient,

Krakeend,

Slobeend,

taart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend,

Pijl-

Grauwe Gans

Anser anser

Pa­

Grauwe Ganzen op najaarstrek werden dit na­

trijs, Dodaar , Fuut, A alscholver, Blauwe Rei­

jaar geteld op 18/10 (15 ex. over OH/centrum,

ger, Havik, Boomvalk, Waterral, Kievit, Witgat,

6 ex. over Meerbeek/ pompstation & 4 ex. over

Water nip, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw,

Huldenberg/Spitsberg;

teenuil, Bo uil, Ransuil, ijsvogel, alle pechten, Grote

G Ie Kwik taart,

Kramsvogel,

Koper­

J. Rutten, A. Smets, F.

Fluyt), 19/10 (27 ex. over Meerbeek, 24 ex. over OH; F. Fluyt, F. Vandeputte,

J. Rutten e.a.), 25/10

wi k, Fitis, Vuurgoudhaan, Clan kop, Matkop,

(25 ex. over Pécrot; M. Walravens), 26/10 (4 ex.

Kuifme

over Meerbeek; A. Smets), 16/11 (51 ex. over

, Zwarte Me

, Ringmu , Keep, Putter,

De Boomldever - december 2008

166

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever December 2008  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever December 2008  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement