De Boomklever December 2008

Page 40

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2008

D

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode septem ­ ber - november 2008. De bestreken

Sijs, Goudvink, Geelgor , Rietgor

werden niet in dit ver lag opgenomen maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor een lange reeks trektelwaarnemingen, twee mogelijk Roodkeel­ pieper , en telkens een mogelijke Witoogeend, Ruigpootbuizerd,

Dwergmeeuw,

Gebiedsafkortingen:

tenberg, Herent, Bertem, Leuven,

WLS

ijse, Ter vuren en de aangrenzende gebieden. zal

de

De

volgende

periode

rubriek

december

2008

- februari 2009 omvatten. Waar­

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, AVP

lee/Abdij van Park, ZW Waters, OH

=

Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/ l 2.58.77,

com.

kelle.moreau@gmail.

=

=

en

=

Hever­

Oud-Heverlee/Zoete

Oud-Heverlee/ , OHZ

Heverlee/Z, Oppem

=

Oud­

weilanden tu sen Bogaer­

denstraat (Oud-Heverlee - Korb ek-Dijle) en GB, I GB Bemde),

=

KV

eerijse/Grote Bron (deel Doode =

eerij e/Kliniekvijvers

Doode Bemde) en SAR

(deel

Sint-Agatha-Rode/

=

Grootbroek.

nemingen worden voor 5 maart 2009 verwacht bij Kelle Moreau,

Velduil

Grote Pieper.

regio omvat de gemeenten Kor­

Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­

n alle exoten

Kleine Zwaan

Cygnus bewickii

Voor de derde winter op rij waren er weer Kleine Zwanen in de Dijlevallei! Op 12/10 landden er te SAR immers 8 ex. (7 ad

+

echter snel verder vlogen

1 juv), waarvan 5 ex.

(I.

el). Drie adulten

bleven tot het einde van de periode aanwezig (versch. waarn.), op 29-30/11 in het gezelschap van twee nieuwe adulten (L. Hendrickx, C. Ca­ rels).

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Bergeend,

Smient,

Krakeend,

Slobeend,

taart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend,

Pijl-

Grauwe Gans

Anser anser

Pa­

Grauwe Ganzen op najaarstrek werden dit na­

trijs, Dodaar , Fuut, A alscholver, Blauwe Rei­

jaar geteld op 18/10 (15 ex. over OH/centrum,

ger, Havik, Boomvalk, Waterral, Kievit, Witgat,

6 ex. over Meerbeek/ pompstation & 4 ex. over

Water nip, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw,

Huldenberg/Spitsberg;

teenuil, Bo uil, Ransuil, ijsvogel, alle pechten, Grote

G Ie Kwik taart,

Kramsvogel,

Koper­

J. Rutten, A. Smets, F.

Fluyt), 19/10 (27 ex. over Meerbeek, 24 ex. over OH; F. Fluyt, F. Vandeputte,

J. Rutten e.a.), 25/10

wi k, Fitis, Vuurgoudhaan, Clan kop, Matkop,

(25 ex. over Pécrot; M. Walravens), 26/10 (4 ex.

Kuifme

over Meerbeek; A. Smets), 16/11 (51 ex. over

, Zwarte Me

, Ringmu , Keep, Putter,

De Boomldever - december 2008

166


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.