De Boomklever September 2008

Page 26

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart - augustus 2008

D

een mogelijke Topper, onzekere waarnemingen

it overzicht van opmerke­

van Ralreiger, Kwak en Woudaap, niet-nader

lijke en interessante vogel­

gedetermineerde ooievaars, een mogelijke Zee­

waarnemingen in de

Dijlevallei

beslaat voornamelijk de periode maart - augustus 2008. De be­ streken regio omvat de gemeen­ ten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Hulden­ berg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De vol­ gende rubriek zal de periode sep­ tember - november 2008 omvat­ ten. Waarnemingen worden voor

arend, een arend sp., enkele onzekere Wespen­ dieven, kiekendieven en onzekere

Visarenden,

enkele

teltlopers, een niet-nader gedetermi­

neerde ibis, een mogelijke Draaihals en een niet helemaal zekere Raaf. Gebiedsafkortingen: W LS

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, AVP

=

Hever­

lee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OH

=

Oud-Heverlee/N, OH Z =Oud­

Heverlee/Z, Oppem

=

weilanden tussen Bogaer­

denstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en GB,

GB =

Bemde),

KV

eerijse/Grote Bron (deel Doode =

eerijse/Kliniekvijvers (deel

Doode Bemde) en SAR

=

Sint-Agatha-Rode/

Grootbroek.

5 december 2008 verwacht bij Kelle

Moreau,

Korenbloemlaan

5, 3052 Blanden, 0486112.58.77, kelle.moreau

mail.com.

Kleine Zwaan

Cygnus bewickii

De familie van 2 adulte en 3 juveniele Kleine Zwanen pleisterde nog tot op

4/04 te SAR

(versch. waam.) en bleven daarmee een twee­ tal weken langer dan de meeste Kleine Zwanen

Waarnemingen zwaan,

van

Krakeend,

onder

meer

Slob end,

Knobbel­

Wintertaling,

die de afgelopen winter in de lage landen door­ brachten.

Tafele nd, Kuifeend, Patrij , Dodaar , Fuut, Aal cholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral,

Kolgans

Anser albifrons

Kievit, I Ioul nip, Stormmeeuw, Kleine Man­

05/04

1 ex. te SAR (H. Roosen,

telmeeuw, alle uilen, Ij vogel, alle

L. Hendrickx)

pechten,

J.

Nysten,

Veld! euwerik, Graspieper, Grote Gele Kwiktaart, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Glanskop, Malkop, Roek, Ringmu , P utter, Sij , Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgor , Rietgor

en

alle xot n werden niet in dil ver lag opgeno­ men maar wel verwerkt. Helzelfd

geldt voor

De Boomklever - september 2008

108

Bergeend

Tadorna tadorna

De gan e periode maart-mei 2008 bleven Berg­ eenden plei teren in de Dijlevallei ten Z van Leuven

(van

Heverlee/Lange taart

tot

SAR;

v rsch. waarn.). De maximale maandconcentra-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.