__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 26

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart - augustus 2008

D

een mogelijke Topper, onzekere waarnemingen

it overzicht van opmerke­

van Ralreiger, Kwak en Woudaap, niet-nader

lijke en interessante vogel­

gedetermineerde ooievaars, een mogelijke Zee­

waarnemingen in de

Dijlevallei

beslaat voornamelijk de periode maart - augustus 2008. De be­ streken regio omvat de gemeen­ ten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Hulden­ berg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De vol­ gende rubriek zal de periode sep­ tember - november 2008 omvat­ ten. Waarnemingen worden voor

arend, een arend sp., enkele onzekere Wespen­ dieven, kiekendieven en onzekere

Visarenden,

enkele

teltlopers, een niet-nader gedetermi­

neerde ibis, een mogelijke Draaihals en een niet helemaal zekere Raaf. Gebiedsafkortingen: W LS

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, AVP

=

Hever­

lee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OH

=

Oud-Heverlee/N, OH Z =Oud­

Heverlee/Z, Oppem

=

weilanden tussen Bogaer­

denstraat (Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en GB,

GB =

Bemde),

KV

eerijse/Grote Bron (deel Doode =

eerijse/Kliniekvijvers (deel

Doode Bemde) en SAR

=

Sint-Agatha-Rode/

Grootbroek.

5 december 2008 verwacht bij Kelle

Moreau,

Korenbloemlaan

5, 3052 Blanden, 0486112.58.77, kelle.moreau

mail.com.

Kleine Zwaan

Cygnus bewickii

De familie van 2 adulte en 3 juveniele Kleine Zwanen pleisterde nog tot op

4/04 te SAR

(versch. waam.) en bleven daarmee een twee­ tal weken langer dan de meeste Kleine Zwanen

Waarnemingen zwaan,

van

Krakeend,

onder

meer

Slob end,

Knobbel­

Wintertaling,

die de afgelopen winter in de lage landen door­ brachten.

Tafele nd, Kuifeend, Patrij , Dodaar , Fuut, Aal cholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral,

Kolgans

Anser albifrons

Kievit, I Ioul nip, Stormmeeuw, Kleine Man­

05/04

1 ex. te SAR (H. Roosen,

telmeeuw, alle uilen, Ij vogel, alle

L. Hendrickx)

pechten,

J.

Nysten,

Veld! euwerik, Graspieper, Grote Gele Kwiktaart, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Glanskop, Malkop, Roek, Ringmu , P utter, Sij , Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgor , Rietgor

en

alle xot n werden niet in dil ver lag opgeno­ men maar wel verwerkt. Helzelfd

geldt voor

De Boomklever - september 2008

108

Bergeend

Tadorna tadorna

De gan e periode maart-mei 2008 bleven Berg­ eenden plei teren in de Dijlevallei ten Z van Leuven

(van

Heverlee/Lange taart

tot

SAR;

v rsch. waarn.). De maximale maandconcentra-

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 2008  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever September 2008  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded