De Boomklever September 2008

Page 23

Zaagsprinkhanen in het Meerdaalwoud: een nieuwe soort voor Vlaanderen

T

ijdens

een

excursie

in

het

Meerdaalwoud gedurende het

De

Zaagsprinkhaan

(Barbiti tes

een Midden-Europe e bo

erricnuda)

oort, die bij on

i

haar

noordgrens bereikt. Het is een stevige, overwe­

JNM-congres in Sint-Joris-Weert,

gend groene sabelsprinkhaan met rode poten,

ontdekte Joris De Rycke op 24 juli

vorrnig verkort. De

2008 tussen zijn voeten een man­

de grof gekartelde legboor van het vrouwtje. Bij

netje Zaagsprinkhaan. Eerder opmerkelijk aangezien de dieren meestal hoog in de bomen of struiken zitten. De vol­ gende dag

(25

juli

2008)

vond Ward Vercruys-

e, die niet op de hoogte was van deze eerdere waarneming, eveneens verschillende zingende exemplaren in dezelfde omgeving (terreinen De Kluis, Sint-Joris-Weert).

antennen en vleugels. De vleugels zijn ederlandse naam

chub­ laat op

ons kan hij alleen maar verward worden met de Struiksprinkhaan

(Leptophyes

punctati sima).

Deze laatste is echter veel kleiner en heeft re­ gelmatige gekromde cerci (dit zijn de de korte, rode achterlijfuitsteek el ) in tegen teling tot de Zaagsprinkhaan die S-vormig gebogen cerci heeft. De verspreiding in België i beperkt tot de provincie

voornamelijk

amen en Lu emburg.

Daarnaast bevindt zich aan de rand van het Zo­ niënwoud in het Bru

el Hoofd tedelijk Gewe t teven

een

populatie,

kleine

di

ver-

moedelijk

gem-

troduceerd

werd

via

plantgo d.

V laander n

In

werd

deze soort nog nooit rder

waargeno-

men. De dicht t bij laand r n gelegen 'wilde' komt

populatie voor

in

Preus wald mi ),

het (Kel­

lak

bij

de

Duit e grcn . Een vrij unieke waar­ n ming du ! Zeker al

j

in

r kening

brengt dat d m e te oud

waarn min.gen

werd n gedaan aan

Waarneming locatie van Zaag prinkhaan (p11nte11) en 111et vleer11111i detector onder­ zocht traject ( tippellijn) op 25 juli 2008 in Meerdaalwoud. De Boomklever - september 2008

105


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.