De Boomklever September 2008

Page 20

De Bonte Beer: een nieuwe nachtvlinder voor het Dijleland

W

e schrijven 28 juni 2008, één van de weinige mooie dagen

van de afgelopen zomer. Onder het

motto "gluren bij de buren" had ik mijn vertrouwde stekje in Tienen verlaten voor een bezoekje aan de Dijlevallei.

1758) i een opvallende ver chijning uit de fa­ milie van de Beervlinders (Arctiidae). Bekendere vertegenwoordigers uit deze mooie familie zijn de Grote Beer (Arctia caja) en de Spaanse Vlag

(Euplagia quadripunctaria). De Bonte Beer is een grote vlinder met een spanwijdte van bijna 6 cm. De voorvleugel is glanzend (groen)zwart met witte en gele vlek­ ken en de achtervleugel is overwegend rood. Er i

enige variatie in kleur en tekening, maar de

vlinder blijft goed herkenbaar. Exemplaren met De zin in een kennismaking met de grote bossen en de hoop om eens een Gewone bronlibel (Cor­

dulegn ter boltonii) te zien dreven mij die ochtend naar d

Klui in Sint-Joris-Weert.

og voor ik het

tation van het bevallige dorpje had verlaten stak ik reed

gele achtervleugels zijn uiterst zeldzaam. Verwarring is enkel mogelijk met de nog zeldza­ mere Roomvlek (Arctia villica), maar deze heeft gele achtervleugels en een typische crèmekleu­ rige vlek bij de wortel van elke voorvleugel.

twee leuke nachtvlinderwaamemingen

op 7ak, namelijk een Zwarte-w-vlinder (Macaria

Ecologie

waunrin) n e n Aglossa pinguinnlis. De

Bonte

Beer

is een

zeldzame

dagactieve

aangenaam toeven

nachtvlinder. Hij vliegt in één generatie van ein­

in h t mooie gedeeltelijk be chaduwde bos met

de mei tot begin juli. Overdag bezoeken ze soms

Op naar de Klui ! Het wa

a een halve

7ijn bronbeekje

en bronvijvers.

dag vruchteloo

zoeken naar een Bronlibel be­

ook vaak te rusten op bladeren. Samen met de

dacht ik dat het tilaan welletjes geweest was en

Spaanse vlag is hij trouwens één van de weinige

had ik bovendien een prima excuus om nog eens

Beervlinders met ontwikkelde monddelen zodat

terug te komen. Halfweg die gedachte en één

hij nectar kan drinken.

bloemplanten (zoals Distels),

maar ze zitten

tap v rder naar links viel mijn oog plot op een

De mannetjes (die overigens op zicht niet te on­

wond rmooie ver chijning. Daar zat hij dan: met

derscheiden zijn van de vrouwtjes) vliegen aan

d

ubti 1

choonheid en gratie eigen aan alle

nachtvlinder : een Bonte Beer!

het eind van de middag en het begin van de avond in wilde patrouillevluchten heen en weer.

E n ommetje lang de Doode Bemde leverde wat lat r nog en tweede exemplaar op. Mijn doel-

Ze vliegen ook 's nachts en komen af op licht.

oort had ik dan wel niet g zien, maar toch kon mijn geluk niet op: ik had zowaar een nieuwe oort voor h t Dijleland ontdekt!

leeft van augustus tot mei. De soort overwintert

Herkenning

De rup

foerageert overdag bij zonnig weer en

dus als rups. Ze is niet kieskeurig qua waard­ planten. De Gewone smeerwortel (Symphytum

officinale) draagt een bijzondere voorkeur weg, maar ook Koninginnenkruid (Eupatorium canna­

binum), Brandnetel (Urtica dioica), Braam (Rubus D

102

Bonte Be r (Callimorpha dominula, Linnaeu

De Boomklever - september 2008

fruticosus), Wilg (Salix spec.), Kamperfoelie (Loni-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.