De Boomklever December 2007

Page 9

De Spaanse vlag Kroniek van een spectaculaire uitbreiding

1

n 2003

werd de Spaanse vlag

(Euplagia

quadripunctaria)

in

onze regio "ontdekt" als een nieu­ we nachtvlindersoort. Het is een mooi getekende dagactieve verte­

Als we even in de tijd terugkijken blijken er ook al sporadische waarnemingen in onze regio te zijn vanaf 1999. Waarschijnlijk waren dit de eer­ ste zwervers vanuit meer zuidelijk gelegen po­ pulaties die op enkele Hagelandse heuve

een

gunstig biotoop gevonden hebben om zich te kunnen vestigen. Deze warmtegevoelige

oort

genwoordiger van de familie van

werd daarbij geholpen door enkele warme zo­

de Beervlinders (Arctiidae). Aan­

mers en heeft zich zo spectaculair kunnen uit­

vankelijk situeerde het zwaarte­

breiden. Uit Wallonië is de soort al langer gemeld van­

punt van de waarnemingen zich

uit alle provincies, hoewel de ve tiging in het

rond de Kesselberg en directe om­

Interessant in dit opzicht zijn ook de bijna jaar­

geving, maar het afgelopen jaar is

lijkse waarnemingen in een tuin in Pécrot, net

duidelijk geworden dat deze vlin­ der meer en meer uitzwermt over onze regio, en zelfs daarbuiten.

Waals-Brabantse Ottignies pas dateert van 2001.

ten zuiden van onze regio, sinds 1 998. Ook daar is de soort de laatste jaren duidelijk frequenter geworden. Mogelijk bevindt er zich dus in het zuidelijke Dijleland nog een niet ontdekte populatiekern.

. Op de Kesselberg dateert de eerste waarnemmg

Van de 1.1ontdekking" en wat eraan vooraf ging... De eerste gedocumenteerde vondst in onze regio (én in Vlaanderen) dateert van begin au­ gustus 2003 op de Kesselberg. Toen werd daar al meteen een forse populatie ontdekt met bij­ voorbeeld 23 exemplaren op 2 augustus. Dat jaar werden ook al rupsen en slecht uitgeslopen exemplaren gevonden, meteen het bewijs voor lokale voortplanting. De vraag stelt zich of deze soort jarenlang aan onze aandacht ontsnapt is, dan wel of het hier echt een uitbreiding betreft. Omdat het zo'n opvallende dagactieve soort is die door het typische tijgerpatroon op de voor­ vleugels nauwelijks met een andere soort te ver­ warren is, lijkt de hypothese dat we jarenlang over deze soort gekeken zouden hebben erg on­ waarschijnlijk.

van 1 exemplaar van 1999. Ook in de daarop volgende zomer van 2000 werd zowel op de Kesselberg als in het naburige Lovenarenbroek 1 exemplaar waargenomen.

Ten noorden van onze regio kent ook de Eikel­ berg bij Aarschot een vaste populatie. Daar i het scenario gelijkaardig: de eerste waarneming deed zich voor in 1 999 en de populatie-e plo ie (zij het in kleinere aantallen dan op de Kes el­ berg) deed zich voor tijden de lange en uitzon­ derlijk hete zomer van 2003.

... tot een soort in volle expansie Deze vlinder blijkt een aanzienlijk zwerfvermo­ gen te hebben en met dergelijke relati f grot populatiekernen liet dit zich al nel m rk n. In 2003 ging het nog

choorvo tend met één

lo se waarneming in Lubbeek. In 2004 en 2005 werd d

oort al opvall nd me r

De Boomklever - december 2007

1 f f