De Boomklever December 2007

Page 17

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2007

D

it overzicht van opmerkelijke

Zomertortel, met vervolgen

en

valken, Groenpootruiter , Kemphaan en Zwar­

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat

de laat te Boom­

te Sterns in oktober. Een groep Zwarte Ruiter bleef langer pleisteren. Intussen bouwde zich

voornamelijk de periode septem­

op de vijvers het gebruikelijke najaar palet met

ber - november 2007. De bestre­

ook een langdurig pleisterend koppeltje Kroon­

ken regio omvat de gemeenten

eenden. Leuke najaarswaarnemingen kwamen

Kortenberg, Herent, Bertem, Leu­ ven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangren­ zende gebieden. De volgende ru­ briek zal de periode december 2007 - februari 2008 omvatten. Waarnemingen worden voor maart 2008

verwacht bij

10

Kelle

Moreau, Korenbloemlaan 5, 3052

wat Bergeenden, Smienten en Pijlstaarten op, en

er in vijvergebieden ook onder de vorm van een Geoorde Fuut, een Purperreiger en enk Ie Vis­ arenden. Mee t symbool voor de winter

echter zonder twijfel de drie Kleine Zv anen die vanaf half november weer te

neming) al

derde. Tu

en de overig

Bokjes, meermaal en 2

Waterpieper , 2 Klap k ter

Baardmannetje

opgemerkt.

(vele) meeuwen werden nog

ter, het 8e geval van Kanoet, de 8e en 9e Blad­ koningen en telkens het 13e geval van Zwarte Zee-eend en Zilverplevier. Maar ook naast deze hoogtepunten viel er veel te beleven in het Dijleland. September bracht in en rond de valleigebieden de traditionele laatste waarnemingen van soorten als Zomer­ taling, Wespendief, Tureluur, Oeverloper en

n de

en Dw rgmeemv,

2 Grote Mantelmeeuwen gevonden. Grote Zil­ Zang r breidden nog h Ie period

teeds

worden

waargenomen. Op de plateaus en in d

grondgebied op, alsook de 3e Grote Burgemees­

Tu

een Zwartkopmeeuw, 1-2 Ponti che Me uwen en

uit in aantal, en konden d

valt onder meer de 2e Middelste Jager voor het

najaar -

en winterse vallei oorten werden onder meer 3

reau@gmail.com.

Tussen de meest opmerkelijke waarnemingen

1 waar­

min. 3 ex.), met Grote Zaagbek ( lecht

verreiger en Cetti

periode om vogels te kijken in regio Leuven.

AR verbleven. Op

de tweede plaats wellicht de Roerdompen (met

Blanden, 0486/ I 2.58.77, kelle.mo­

Het najaar van 2007 draaide uit op een leuke

taan

aangrenzende gemeen­

ten tuurden vele vogelkijker tijden de maanden eptember en oktober 2007 naar de hemel en de horizon, zoals gebruikelijk in deze periode, met lange lijstje vogels al

van overtrekkende en pi i terende rauwe

resultaat. Daarbij maakten

Gan , Ooi vaar, Goudpl Duinpieper,

ier, Boomleeuwerik,

Roodbor ttapuit,

Paapje,

Tapuit

en Europese Kanarie dit jaar een gemidd Id tot goede indruk, late Zwart

oievaar,

Smellek n , m Pl vier, kraagd ter,

n war n

nk l

rd r

11

nkele Kolgan7en, een Rode V ouw n, drie

lecht alken, e n KI ine

Rood taarten, twee Beflij t r ,

nkel

n Ge­

Wulpen, een Draaihal ,

rauwe

c

n Flui-

li g 'n ang r , e n Bont

De Boomklever -december 2007

119


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.