De Boomklever September 2007

Page 6

.

lnseaen

.... .·''"'"'· , •S.,

Houtminnende kevers van het Dijleland

D

e

bosgebieden

van

het

Wat de soort zo zeldzaam maakt, is enerzijds zijn eis naar een warm microklimaat en ander­

Dijleland herbergen twee im­

zijds zijn zeer beperkte kolorusatiecapaciteit met

posante en zeldzame kevers die

vrouwtjes die hooguit een honderdtal meter ver

leven van dood hout: het Vliegend

(Lucanus cervus) en de Leder­ boktor (Prionus coriarius). Beiden zijn hert

vliegen en mannetjes die tot 1 km gaan. Daar komt dan nog eens bij dat de soort vaak een zeer lokaal voorkomen heeft. Ze komt bvb. slechts voor langs één holle weg of één bosrand van een heel boscomplex. Vele populaties in Vlaanderen

op Vlaams niveau zeldzaam, maar

blijken zeer klein te zijn en hebben zelfs niet elk

kennen nog belangrijke populaties

jaar volwassen kevers. De larven leven immers

in onze regio.

een 5-tal jaren in de grond waardoor er soms maar om de 5 jaar kevers zijn. Hierdoor komt de soort enkel nog voor op plaat-

Om de populaties van deze kevers beter te leren kennen, voert Arno Thomaes van het INBO al en­ kel jaren inventarisaties uit en afgelopen zomer tartte ook de

atuurstudiegroep Dijleland met

gerichte inventarisaties.

Het Vliegend Hert Het Vliegend hert is onze grootste keversoort. De larven leven van ondergronds dood hout. Dit hout kan van verschillende loofboomsoorten zijn zoal

Eik, Beuk, Kers en zelfs Robinia. Dit

hoev n geen ma sieve dode bomen te zijn, want zo werden er al populaties beschreven die zich voortplanten in poorwegbielzen en hakselhout. Bijna aan de noordgrens van zijn verspreidings­ gebi d gekom n, i hjj erg afhankelijk is van vol­ do nd warmte voor zijn ontwikkeling. Daarom komt de oorl bijna uitsluitend voor op zuid gexpo

erde hellingen in halfopen structuren die voldo nde licht doorlaten tot op de bodem. Zo komt de oorl voor in hoogslamboomgaarden, holl

wegen, talud en parken, maar niet in don­ k r g lot n beukenbo en. Om dez lfde reden gaal h l ook

leed

om leem- of zandbodems en

ni l om klei.

Mannetje Vliegend Hert, Watermaal-Bosvoorde, 2006. Foto Hans Roosen

De Booml<lever september 2007

84


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.