De Boomklever September 2007

Page 18

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni - augustus 2007

D

it overzicht

van

opmerke­

lijke en interessante vogel­

werd ook slechts één keer een Woudaap waar­ genomen. Tussen de andere zomerwaarnemin­ gen vinden we leuke soorten als Krooneend, de

Dijlevallei

onvermijdelijke Grote Zilverreigers, Roerdomp,

beslaat voornamelijk de periode

terug, terwijl enkele Ooievaars, Zwarte Wou­

juni - augustus 2007. De bestreken

wen en een Witwangstern eerder bij het voor­

waarnemingen

in

de

regio omvat de gemeenten Kor­ tenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­

Visarend, Slechtvalk, Kleine Plevier en Visdief

jaar aanleunden. Het intredende najaar liet zich tijdens de behandelde periode onder meer op­ merken aan de hand van soorten als Smient, Ge­ oorde Fuut, Purperreiger, Kleine Zilverreiger, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Lepelaar, de drie

ijse, Tervuren en de aangrenzende

klassieke kiekendieven, Visarend, Slechtvalk,

gebieden. De volgende rubriek zal

Morinelplevier, enkele andere steltlopersoorten,

de periode september - novem­

Tapuit, Europese Kanarie en Kruisbek.

Zwarte Stern, Duinpieper, Boompieper, Paapje,

ber 2007 omvatten. Waarnemin­ gen worden voor

1 0 december

2006 verwacht bij Kelle Moreau, Korenbloemlaan 5, 305 2 Blanden, 0486/ l 2.58. 77,

kelle.moreau@

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Pa­ trijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Rei­ ger, Havik, Waterral, Kievit, Houtsnip, Kleine Mantelmeeuw, Koekoek, alle uilen, Gierzwa­ luw, Ijsvogel, Zwarte Specht, Groene Specht,

gmail.com.

Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Veldleeuwerik, alle zwaluwen, Gele Kwikstaart,

De zomer van 2007 had best wel wat leuke vo­

Grote Gele

gels voor on in petto, met de eerste Vale Gieren

Roodstaart, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger,

voor het Dijleland ongetwijfeld als meest bijzon­

Fitis, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matkop, Kuif­

dere waarneming. Op het vlak van de broedvo­ gels vermelden we onder meer broedgevallen van Berg end, Zomertaling,

Wespendief en

Roodbor ttapuit, en broedindicerende waarne­ mingen van bijvoorbeeld Kwartel, Zomertortel en Wiel waal. Minder goed nieuws kwam er vooral van de akkervogels (met dramati che si­ tuatie voor Gra pieper en Grauwe Gors), en er

96

De Boomklever - september 2007

Kwikstaart,

Blauwborst,

Zwarte

mees, Zwarte Mees, Ringmus, Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgeno­ men maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor ongedeterrnineerde zilverreigers, wulpen en andere steltlopers. Ook meldingen van telkens een mogelijke Zwarte Wouw en een mogelijke Kwartelkoning werden niet weerhouden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.