De Boomklever September 2007

Page 15

Eikelmuizen in het Dijleland vroeger en nu...

1

n navolging van de 'oproep naar

den) in de jaren '60- '65 als 'algemeen in de hout­

eikelmuiswaarnemingen'

kanten' beschreven waarbij ze som

die in

het vorige nummer van de Boom­ klever verscheen, proberen we in dit artikel een overzicht te schet­ sen van historische, en tevens meer recente verspreidingsgegevens van Eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Dijleland en ruime omgeving.

in oud

relnesten in meidoorns werden teruggevonden. In de literatuur wordt ook wel beschreven dat lijster- en merelnesten vaak worden voorzien van een kap, en binnenin gevoerd worden met zacht materiaal. Op de voorgaande locatie werden Ei­ kelmuizen toen zelfs geschoten. Begin jaren '70 werden op een andere locatie te Meldert jaarlijks tot 20 (!) Eikelmuizen gevangen in perzikbom n. Tot halverwege de jaren '70 werden op een land­ goed ten NW van Bertembo (Bertem), langsheen de rand van het Heverleebos (Bland n en Hever­ lee), en in het Vuilenbos en Molen teenbo

Door de verborgen levenswijze van de Eikelmuis dienen de verspreidingsgegevens steeds met eni­ ge voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Deze diertjes worden namelijk zeer weinig waar­ genomen: ze zijn vooral 's nachts actief en daar­

me­

(Bier­

beek) jaarlijks Eikelmuizen aangetroffen in (me­ zen-)nestkasten. Op sommige van boven taande locaties werden de diertje

om ook gedood.

Ook braakbalond rzoek 1 verde enkele intere -

naast houden ze ook een winterslaap van oktober tot (eind) april! Vaak heeft een waarneming dan ook betrekking op een door de kat gevangen diertje, of een slapend exemplaar dat aangetrof­ fen wordt bij de nestcontrole van een mezen.kastje. Naast hun hoofdzakelijk dierlijk dieet (insecten, slakken, eieren, kleine zoogdieren, enz.), durven ze ook wel eens fruit, noten e.d. te verorbe­ ren. Hun favoriete biotoop bestaat uit loofbossen, natuurrijke tuinen, boom­ gaarden, parken, houtkanten, enz. Ge­ lukkig zijn ze niet mensenschuw, en vindt men ze soms zelfs op zolders, in schuurtjes en in nestkasten, waar ze ook hun winterslaap kunnen houden. Oudere waarnemingen uit de jaren '60 en '70 maken soms gewag van nog vrij goede aantallen Eikelmuizen op som­ mige locaties. Zo werd de Eikelmuis in de omgeving van Meldert (Ho gaar-

Adulte Eikel11111i (Elio111y q11erci1111 ), die bij rlnkwcrkc11 sn111c11 111ct een ne t vn11 4 jon e11 gevo11de11 werd (begi11 juli 2007, 0111gez i11g Pnrkdnl­ laa11 Heverlee). (jota ]ol1n11 Kerkhof)

De Boomklever - september 2007

93


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.