De Boomklever Maart 2007

Page 6

Dagvlinders in het Dijleland

1

n dit artikel wordt getracht ee

overzicht te geven van het hui­

soorten dagvlinders zijn anno

2006

te beschouwen

als regelmatige gast in het Dijleland.

dige voorkomen van dagvlinders in het Dijleland. Als basis worden de

Verspreiding van de

waarnemingen uit de periode 2004-

waarnemingen

2006 gebruikt, die opgenomen zijn in het ongewer veldenarchief van de

Natuurstudiegroep

(NSGD). Deze

gegevens

Dijleland worden

vergeleken met de (oudere) data van de streek die in het beheer zijn van de Vlaamse Vlinderwerkgroep.

Voor deze analyse werden twee datasets gecombi­ neerd: de gegevens aanwezig in de databank van de Vlaamse Vlinderwerkgroep en het ongewervelden­ archief van de NSGD. Tabel 1 vat de voornaamste kenmerken van beide datasets samen.. Hoopgevend, en de actieve werking van de NSGD illustrerend, is het grote aantal waarnemingen van dagvlinders dat op een korte tijd verzameld is door de NSGD. De af­ gelopen twee tot drie jaar zijn er al meer gegevens verzameld dan er in de voorbije 15 jaar geregistreerd werden door de Vlaamse vlinderwerkgroep voor het

Inleiding Dagvlinders zijn één van de meest opvallende on­ gewerveldengroepen van bij ons. Vlinders zijn één van de soortenrijkste orde binnen het insectenrijk.

Dijleland.

Tabel 1. Kenmerken van de gebruikte datasets m.b.t. dagvlinderwaarnemingen uit het Dijle­ land.

Kenmerkend is de roltong en vooral de vleugels die bedekt zijn met dunne gekleurde schubben. De orde wordt opgedeeld in dag- en nachtvlinders. Strikt ge­

Beheerder

nomen is er geen duidelijk onderscheid tussen 'dag­ vlinders' en 'nachtvlinders'. Het grootste onderscheid

Periode

is hun periode van activiteit (dag versus nacht) en

Aantal

het dichtvouwen van vleugels tijdens rust (wat de

records

meeste dagvlinders doen en nachtvlinders niet).

Aantal

Doorgaans zijn dagvlinders opvallender gekleurd en

soorten

hebben nachtvlinders voelsprieten in allerlei forma­

Aantal Rode Lijst-

ten en vormen. Dit neemt niet weg dat tijdens de dag of valavond frequent nachtvlinders kunnen waarge­

soorten

Vlaamse

Natuur-

vlinderwerk-

studiegroep

groep

Dijleland

1990-1996

2004-2006

1177

1408

35

33

9

8

nomen worden, onder meer het bruine Gamma-uil­

De spreiding van de dagvlindergegevens over de

tje en de Kolibrievlinder.

streek is behoorlijk heterogeen (figuur l, tabel

In Vlaanderen zijn ooit 88 soorten dagvlinders waar­

ten zuiden van Leuven. Het aantal waarnemingen

genomen, waarvan 64 standvlinders, 4 regelmatige trekvlinders, 19 dwaalgasten en één adventief. Aan het einde van de vorige eeuw kwamen nog 48 soor­ ten standvlinders in Vlaanderen voor. In totaal 35

4

De BoomkJever maart2007

2).

Het best onderzochte gebied is de vallei van de Dijle neemt sterk af weg van deze centrale as, zowel oost­ waarts in het grote boscomplex Heverleebos-Meer­ daalwoud als westwaarts in de valleien van Voer en IJse en op de tussenliggende plateaus.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.