De Boomklever Maart 2007

Page 5

---- d • •••• -

"

Veldwerk voor nieuwe dagvlinderatlas uit de startblokken

Het laatste overzicht van de verspreiding van dag­

van vlinders in de tuin. Je kan maandelijks de vlin­

vlinders in Vlaanderen dateert van 1999. Dat er

ders in je tuin tellen en doorgeven op

sindsdien dingen veranderd zijn, staat wel vast, maar

punt.be/tuinvlinders. Tijdens het weekend van 4 en

hoe groot die veranderingen precies zijn, is niet ge­

5 augustus is er een groot telweekend waarop heel

weten. Daarom werd door de Vlinderwerkgroep,

Vlaanderen wordt opgeroepen om mee te doen.

www.natuur­

Natuurpunt en het Instituut voor Natuur- en Bos­ onderzoek de aanzet gegeven voor een nieuw atlas­ project van de Vlaamse dagvlinders. Bedoeling is om drie jaar lang gegevens te verzamelen en de atlas in 2010 af te ronden, het symbolische jaar waarin de

wereldleiders de achteruitgang van de biodiversiteit gestopt willen hebben. Het grootste deel van de in­ formatie voor zo'n atlas komt van vrijwilligersgege­ vens. Daarom willen we je oproepen om je steentje bij te dragen. Je kan op verschillende manieren mee­ werken aan het project: 1. losse waarnemingen doorgeven van alle soorten in

alle atlashokken; 2. aantallen schatten in steekproefhokken waarin be­

paalde kilometerhokken in detail geteld worden; 3. detailinventarisaties

uitvoeren

van

Rode-Lijst­

soorten; 4. een vlinderroute uitstippelen die wekelijks wordt

geteld. Meer informatie over het project, inventarisatiekaar­ ten en een handleiding zijn te vinden op de website

Ligging van de kilometerhokken (acht per S_S km2

www.vlinderwerkgroep.be

UTM-hok) waar de komende drie jaar het steek­ proefonderzoek van de dagvlinderatlas zal plaats­

Kandidaat-medewerkers kunnen contact opnemen

vinden. Alle hulp bij het veldwerk is welkom. Kan­

met

didaat-medewerkers kunnen zich aanmelden bij

Bart

Creemers

(bart.creemers@gmail.com).

Waarnemingsgegevens kunnen ingevoerd worden

Bart Creemers (bart.creemers@gmail.com)

via de website http://vlinders.inbo.be/. Gegevens gemeld via de mailgroep van de Natuurstudiegroep Dijleland worden lokaal archiveerd en doorgegeven aan het project. Als je op de hoogte wil gehouden worden van het project kan je je inschrijven op een elektronische nieuwsbrief bij wouter.vanreusel@natuurpunt.be Natuurpunt start dit jaar ook met een grote telling

De Boomklever-m&irt2007

3