De Boomklever Maart 2007

Page 44

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving December 2006

D

-

februari 2007

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode december 2006 - februari 2007. De bestreken regio omvat de gemeenten Kor­ tenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­

hard te maken. Sommige soorten deden het beter dan we gewoon zijn, andere dan weer minder goed. Het langdurige pleisteren van

oorten als Kleine

Zwaan (!!) en Kolgans, waarvan de grootste aantal­ len toch ten N van ons overwinteren, lijkt niet in dit plaatje te passen. Deze zouden we immer vooral in een strengere winter bij ons verwachten, zodat we vermoeden dat niet zozeer de warme winter, maar wel een interessanter wordende voed el ituatie deze oorten bij ons heeft gehouden. Overwinterende oorten als Smient en Grote Zilverreiger kwamen in lagere aantallen tot bij ons afgezakt dan dat de

ijse, Tervuren en de aangrenzende

voorgaande jaren het geval wa , terwijl Bergeend

gebieden.

en typische wintergasten al

De

volgende

rubriek

zal de periode maart - mei 2007 omvatten.

Waarnemingen

wor­

den voor 3 juni 2007 verwacht bij Kelle Moreau, Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/ l 2.58. 77, kelle. moreau@gmail.com.

Brilduiker, Nonnetje

en Grote Zaagbek een vrij normale winter kenden. Van Pijlstaart en Watersnip hadden we meer win­ terwaarnemingen dan in de doorsnee winter, en ook Roerdompen lieten zich in positieve zin opmerken. Voor de derde winter op rij werden er winterse Klei­ ne Zilverreigers genoteerd, en ook een midwinter­ Goudplevier krijgen we in onze streek niet vaak te zien. Blauwe Kiekendief en Witgatje deden het even­ een

eerder goed, en Grauwe Gorzen trachten een

bescheiden winterse permanentie te onderhouden op de plateaus. Tegenwoordig is een seizoen pas uitzonderlijk als

Het Grootbroek te Sint-Agatha-Rode ontwikkelde

er geen klimatologische records worden gebroken.

zich tijdens de wintermaanden tot een slaapplaats

Tijden

de winter van 2007 was dat weer wel het

van voornamelijk Zilvermeeuwen, wat resulteerde

geval, het ging immer om de warm te winter sinds

in de waarnemingen van meerdere Pontische Meeu­

het begin van de metingen. De gemiddelde tempera­

wen en minstens twee verschillende Grote Mantel­

tuur over de maanden december, januari en febru­

meeuwen. Ook twee Dwergmeeuwen werden waar­

ari bedroeg maar liefst 6,6°C, een enorme afwijking

genomen, maar dan in associatie met Kokmeeu­

ten opzichte van het langjarig wintergemiddelde van

wen.

3,1°C (de vorige warm te winter was die van 1990

gewoonlijk, en ook Smelleken en Bokje waren met

met een Ti::cm van 6,1°C). Dit betekent niet dat het

slechts één waarneming slecht vertegenwoordigd.

daarom ook erg zonnig was, de totale zonneschijn­

De absolute uitschieter in negatieve zin was wel­

Waterpiepers waren dan weer schaarser dan

duur lag met 124 uren immers heel wat lager dan de

licht de Klapekster, van deze soort werd er tijdens

gemiddelde 168 uren. Ook viel er tijdens de winter

de wintermaanden immers geen enkele waarneming

2006 - 2007 relatief veel neer lag (270, 7 l/m2 ten op­

genoteerd.

zichte van 1 6,

Eenmalige decemberwaarnemingen van Boomleeu­

l/m2 in een gemiddeld jaar).

f dit zijn weer lag had op de

amen telling en de

aantallen van onze winter e avifauna valt moeilijk

42

De Boomklever ffi(]dft200/

werik en Krui bek betroffen wellicht late uitlopers van de najaar trek.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.