De Boomklever Maart 2007

Page 40

Overwinterende vleermuizen in het Dijleland en ruime omgeving

Overwinterende Baard/Brandts vleermuis - ijskelde1� park van Tervuren, februari 2007 (Foto: Hans Roosen)

vleermuizen

spoord door een aantal recentere

verscheidene

zomerprojecten met bat-detecto­

plaatsen in Vlaanderen al geduren­

ren. Deze projecten toonden aan

de vele - soms tientallen - jaren op­

dat onze provincie wat vleermuizen

gevolgd. In Vlaams-Brabant werd er

betreft zeker niet moet onderdoen

daarentegen maar weinig naar deze

voor andere provincies. Dit arti­

diertjes gezocht. Sommige winte�

kel tracht een overzicht te geven

slaapplaatsen werden door gemoti­

van de aantallen overwinterende

veerde tellers al jarenlang bezocht,

vleermuizen in Vlaams-Brabant en

maar van een gecoördineerde en

schetst een voorlopig overzicht van

gebiedsdekkende werking was lang

de reeds getelde objecten in het

geen sprake. Sinds een paar jaar

Dijleland en de ruimere omgeving

kwam er echter een meer geco­

in de winter 2006-2007.

W

interslapende worden

op

ordineerde telling op gang, aange-

38

De Boomklever mddrtlOO/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.