De Boomklever Maart 2007

Page 4

Een ongewerveldenatlas voor het Dijleland

Met kennis van zaken het Verspreidingsatlas van enkele

veld in!

Ongewervelden in het Dijleland met nadruk op periode 2004-2006

De vloed aan warmterecords sinds juli

2006

heeft

Dagvlinders Sprinkhanen

veel insecten uit hun gewone 'routine' gehaald. Een

Libellen Ueveheerbeestjes

ongeziene influx van nachtvlinders in september, li­ bellen en vlinders die in november en december nog lustig rondvliegen, Atalanta's die ongehavend de win­ ter doorkomen, . . . Hun temperatuursgevoeligheid, hun vliegvermogen en hun opvallende verschijning maakt insekten tot prima graadmeters om de effecten van een wijzigend klimaat op natuur en biodiversiteit

Een uitgave van de Natuurstud1ewerkgroep D1Jleland

op te volgen.

ism Vlaamse Vlinderwerkgroep Saltabel Gomphus

Er breken alleszins boeiende en drukke tijden aan

Coccinula

voor iedereen die deze ontwikkelingen op de voet wil

,rr}

!Il AT U U R S T U D I E G. R 0 E P

rndtjl 'and

volgen. Om tussen de record-regen het spreekwoor­ delijke bos nog te kunnen blijven zien, heeft de Na­ tuurstudiegroep Dijleland (NSGD) het initiatief ge­

Cocdnuln

·r

nomen om alle recente waarnemingen van vlinders, libellen, lieveheersbeestjes, sprinkhanen en krekels te bundelen in een regionale atlas. Voor de volledigheid werden de recente gegevens (ruwweg

2004-2006,

gearchiveerd door de NSGD)

aangevuld met de waarnemingen aanwezig in de ar­ chieven van de Vlaamse en/of nationale werkgroepen rond deze soortgroepen (resp. Vlaamse Vlinderwerk­ groep, Gomphus, Saltabel en Coccinula). De atlas in de eerste plaats opgezet als een werkinstrument voor

, �1

als soortenrijkdom, hotspots en aandachtssoorten toegelicht worden. Deze bijdragen zijn rechtstreeks gedistilleerd uit de analysen in de regionale versprei­ dingsatlas en geven samen een bevattelijk beeld van het gedocumenteerde, actuele voorkomen in het Dij­ leland. De publicatie van deze atlas is voorzien voor eind

op zoek kan naar 'witte gaten: Per soort wordt een

2007. Bestellen kan door overschrijving van 10 € (7 € zonder verzendingskosten) op 001-1552168-50 van de rekeningnummer

gedetailleerde kaart gegeven van het aantal gekende

Natuurstudiegroep Dijleland, met mededeling

waarnemingen per lxl km2, maar gedetailleerde

'insektenatlas' en opgave van naam en adres.

de actieve veldwaarnemer, die hiermee z'n eigen waarnemingen onmiddellijk kan kaderen en gericht

soortbesprekingen werden niet aangemaakt. In dit nummer van de Boomklever brengen we per soortgroep een overzichtsbijdrage waarin aspecten

2

De Boomklever maart2007

april


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.