De Boomklever Maart 2007

Page 33

Opmerkelijke waarnemingen van dagvlinders in het Dijleland. maart 2006-februari 2007

1

n

het

septembernummer

van

de Boomklever werd reeds be­

richt over enkele bijzondere vlin­

een natte augustus en een uitzonderlijk zacht najaar en jaareinde. Dit alles had een merkbaar effect op het verloop van het aantal vlinderwaarnemingen en de waargenomen soorten doorheen het jaar (figuur 1).

derwaarnemingen in het Dijleland

In tegenstelling hiermee kenden 2004 en 2005 eerder

in 2006 (Vercoutere, 2006; Moreau,

een normaal verloop (figuur 1).

2006). Deze bijdrage schetst het vlinderjaar 2006 in het Dijleland op basis van door de Natuurstudie­ groep Dijleland verzamelde losse waarnemingen. Zowel waarnemin­ gen van bijzondere soorten als de fenologie en winterwaarnemingen van algemene soorten komen in

---+- 2004 -0- 2005 � 2006

� 30 c: Ql Ol c:

ë'� � 20 iö OI :;: äi

Ql

-g 10 OI <(

dit chronologisch opgebouwd over­ zicht aan bod. Er wordt vergeleken met

gearchiveerde

gegevens

uit

de periode 2004-2005, aangevuld met een kleiner aantal gegevens van 2003. De status (voorkomen en aantalsevolutie) van een aan­ tal aandachtsoorten in onze regio wordt besproken in een andere bijdrage in dit nummer.

Jan

leb

maa

apr

mei

Jun

JUi

aug

sep

okt

nov

dec

Maandelijks verloop van het aantal gear­ chiveerde dagvlinderwaarnemingen in 2004, 2005 en 2006 [Archief ongewervelden, Natuurstudiegroep Dijleland}. Figuur 1.

Voorjaar 2006 Ondanks de eerste februariwaarneming van een Dagpauwoog in 2006 (19/02/2006, Kessel-Lo/Ac­

caciaplein, B. Markey), werden er in maart 2006 als De oproep die gedaan werd in het voorjaar van 2006

gevolg van het late voorjaar amper vlinders gemeld

om bijzondere aandacht te hebben voor dagvlinders

in vergelijking met 2004 en 2005 (figuur 1). Het

(Menten, 2006), bleef niet zonder gevolg. Van alle

voorjaar werd dan ook gekenmerkt door erg late eer­

waarnemingen van dagvlinders die sinds 2003 door

ste waarnemingen van o.a. Citroenvlinder, Oran­

de Natuurstudiegroep werden gearchiveerd is meer

jetipje, Boomblauwtje en Landkaartje. Ook Ge­

dan de helft afkomstig van na deze oproep. Het jaar

hakkelde aurelia, Kleine vos, Dagpauwoog, Bont

2006 is de boeken ingegaan als een verzameling van

zandoogje, Klein geaderd witje en Koninginne­

een indrukwekkend aantal records, wat temperatuur,

page waren later dan vorige jaren (tabel 1). De late

zonneschijnduur en

betreft.

waarnemingen van Kleine vuurvlinder en Icarus­

Opmerkelijk waren het late einde van de winter (der­

blauwtje zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen,

de decade van maart), de warmste julimaand ooit,

wat mogelijk verband houdt met de relatief lage

neerslaghoeveelheid

De Boomklever-maart2007

31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.