Page 6

Themanummer vijvers van de Di;leva/lei

Water als sleutel bij natuurgericht vijverbeheer De chemische samenstelling van het vijverwater en de diepte van de waterkolom zijn sterk bepalend voor de soorten en de levensgemeenschappen die In en rond een vijver (kunnen) voorkomen. De waterhuishouding vormt dan ook een zeer belangrijke factor bij het beheer van vijvergebieden, zowel wat betreft waterkwaliteit als wat betreft hoeveelheden. Na een Inleidende typering van de vijvers In de Dijlevallei, schetst dit artikel de centrale rol van voedingsstoffen voor het functioneren en bij het natuurgericht beheer van de vijvers In de Dljlevallei.

Typologie: alkalische, matig ionenrijke, ondiepe wateren In Vlaanderen kunnen we een tiental verschillende typen stilstaande wateren onderscheiden (Jochems et al. 2002). De meeste typen worden op basis van zuurgraad (pH) getypeerd. Zure plassen vinden we meestal in de zandige Kempen en circumneutrale plassen op de iets rijkere zandgronden (bvb. Zuiderkempen). In de rest van Vlaanderen en vooral in de rivier- en beekvalleien vinden we alkalische wateren met een hogere zuurgraad. Andere typen zijn perfect geografisch te situeren zoals duinplassen in de duinen en brakke plassen in de polders. Alkalische wateren worden getypeerd door een zuurgraad hoger dan 7.5. Ze komen van nature voor op rijkere leem- en kleigronden. De watertoevoer wordt niet enkel door regenwater verzorgd maar wordt aangevuld met grondwater (kwel) of oppervlaktewater (beken, grachten). Dit zorgt ervoor dat het gehalte bicarbonaat of koolzuur (C03) vrij aanzienlijk is. Het bicarbonaatgehalte wordt dikwijls voorgesteld als alkaliniteit en is een maat voor de hardheid van het water. De rijkere bodem en toevoer van water (bodem- en grondwater) zorgen tevens voor de aanvoer van vrij veel voedingsstoffen (nutriënten), waarbij stikstof (N) en fosfor (P) de voornaamste zijn. Typisch voor de rivierbegeleidende wateren is een hoger gehalte aan silicium (Si). Verder is er een duidelijk verschil tussen diepe wateren (>3m) en ondiepe wateren wegens het ontbreken bij deze laatste van een gelaagdheid van het water. In onderstaande tabel worden een aantal gegevens opgelijst die een duidelijk beeld geven waar de wateren in de Dijlevallei toe behoren. Alle pH-waarden zijn hoger dan 7.5, terwijl de diepte overal minder dan 3 meter bedraagt. Kortom: niet-diepe, alkalische wateren. Bijna alle wateren hebben een geleidbaarheid (EGV) die lager ligt dan 700 µS/cm2• De meeste plassen bezitten een combinatie van lage siliciumgehalten (< 10 mg/L) en een alkaliniteit lager dan 2.5 mmol/L. Uitzondering hierop vormt de plas van Florival. Deze laatste is een ionenrijk alkalisch en ondiep water (Ai). De andere wateren behoren tot de matig ionenrijke alkalische en ondiepe wateren (Ae).

116

1

De Boomklever December 2006  
De Boomklever December 2006  
Advertisement