De Boomklever December 2006

Page 40

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2006

Klapekster. 21 oktober 2006, Korbeek-Dijle. Tekening: Marc Walravens

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode september - november 2006. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden.

Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend, Sl obeend, W intertaling, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kerkuil, Steenuil, Gierzwaluw, Ijsvogel, Zwarte Specht, Groene Specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Kramsvogel, Koperwiek, Tjiftjaf, Vuurgoudhaan, Glanskop, Matop, Kuifmees, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor alle niet-vermelde trekgegevens, en niet nader gedetermineerde zilverreigers, kiekendieven, strandlopers en valken. Ook onzekere meldingen van Purperreiger, Visarend, Bokje, Grote Pieper, Waterspreeuw, Beflijster, Taigaboomkruiper en Ortolaan werden niet weerhouden. Als nagekomen waarneming 150


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.