De Boomklever September 2006

Page 39

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, Juni - augustus 2006 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode juni - augustus 2006. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode september- november 2006 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 juni 2006 verwacht bij Kei Ie More au,

Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail.com (let op de adreswijziging!).

Samenvatting: Tegenwoordig is een maand vanuit klimatologisch standpunt pas bijzonder als er gĂŠĂŠn records worden gebroken. Zoals zovele voorgaande seizoenen kenmerkte de zomer van 2006 zich ook door enkele nieuwe records. De warmste maand juli sinds het begin van de metingen kon op heel wat enthousiasme rekenen, in het geval van de natste augustus ooit was dat al heel wat minder het geval. Wat vogels betreft bracht 2006 een erg afwisselende zomer. Allereerst vormden 13 Ooievaars, enkele Visdieven, Zwarte Sternen, en een Hop de staart van het voorjaar. Plaatselijke 'goede' en succesvolle broedvogels waren onder meer 2 koppels Bergeenden en een koppel Zomertalingen, alsook 3 koppels Boomvalken. Porseleinhoenen broedden mogelijk op een tweetal locaties, en het opduiken van zingende Cetti's Zangers op nieuwe locaties opent perspectieven voor de toekomst. Onder meer Zomertortel en W ielewaal blijven hun neerwaartse trend verder zetten. Tijdens de zomermaanden werden ook enkele opmerkelijke data genoteerd voor een aantal eendensoorten. Zo was er een koppel ljseenden in juni, een Krooneend in juni en augustus, enkele Smienten in juli en augustus en 2 Pijlstaarten in augustus. Ook reigerachtigen deden het goed de voorbije zomer: Purperreiger op 5 data. Grote Zilverreigers, 1 Kleine Zilverreiger, 1 Koereiger (de 3e voor het Dijleland), 1 Kwak, min. 3 Woudapen en 1 Roerdomp werden genoteerd, enkel de Ralreiger ontbrak deze zomer. Andere leuke 'watervogels' waren min. 4 Geoorde Futen, 1 Roodhalsfuut, een Lepelaar, een Krombekstrandloper (de 7e voor het Dijleland), wat Groenpoot- en Bosruiters. en enkele Visdieven en Zwarte Sternen. De topvogel van de zomer bleef echter de 1e Orpheusspotvogel voor de streek. Ook bepaalde vinkachtigen verschenen dit jaar weer erg vroeg, zo was er deze zomer zelfs reeds een Keep in augustus, naast enkele zomerse Sijzen en Kruisbekken. De beginnende najaarstrek bracht onder meer 27 Zwarte en 43 Witte Ooievaars, 2 Visarenden, 5 Slechtvalken, tot max. 20 Morinelplevieren, 1 Zilverplevier; wat Regenwulpen. 1 Dwergmeeuw en 3 Bonte Vliegenvangers naar het Dijleland. Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend, W intertaling, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Wespendief, Havik, Waterral, Kievit, Houtsnip, Kleine Mantelmeeuw, Koekoek, Kerkuil, Steenuil, Gierzwaluw, Ijsvogel, Zwarte Specht, Groene Specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht. Veldleeuwerik, alle zwaluwen, Graspieper, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Blauwborst, Zwarte Roodstaart, Sprinkhaanzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grasmus, Tuinfluiter, Fitis, Vuurgoudhaan, Matop, Kuifmees, Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor ongedetermineerde kiekendieven en valken, en enkele mogelijke/waarschijnlijke Geoorde 101