De Boomklever September 2006

Page 34

Ongeweve/den

Voor volgende jaren is het dus uitkijken of de greppelsprinkhaan nog op andere plaatsen opduikt. Kolonisatie gebeurt voornamelijk met de langvleugelige vorm. Dit type komt meer voor in warme zomers. Langvleugelige exemplaren werden o.a. in 2003 op meerdere plaatsen waargenomen in Vlaams-Brabant (Lambrechts & Guelinckx 2004). Als gevolg van de warme juni en juli maand is dit type ook hier en daar teruggevonden in 2006. Zoals het exemplaar dat werd gezien op 22 augustus in de Laanvallei

(J.

Lambrechts). Volgend jaar is het dus

extra uitkijken. Aanvullende waarnemingen zijn welkom op dijleland.ongewervelden@yahoo.com

Dankwoord Met dank aan alle waarnemers: Steven Bouillon, Bruno Bergmans, Koen Berwaerts, Bart Creemers, Robin Guelinckx, Jorg Lambrechts, Els Lommelen, Eddy Macquoy, Bram Markey, Hans Roosen, Frank van de Meutter en Tom Waegemans. Dank ook aan Bart Vercoutere voor het aanmaken van het kaartje.

Literatuur Decleer, K" Devriese, H., Hofmans, K., Loek, K., Barenburg, B. & Maes, D. (2000). Voorlopige atlas en 'rode lijst' va de sprinkhanen en krekels van BelgiĂŤ. Saltabel i.s.m. IN en KBIN, rapport IN2000/l0. Guelinkcx, R. & J. Lambrechts (2001). Een opvallende verschijning en toch over het hoofd gezien: de Greppelsprinkhaan. Jaarboek natuurstudie 2000. Natuurreservaten Oost-Brabant vzw. Pp 80-86. Lambrechts, J. & Guelinckx, R. (2004). Een overzicht van bijzondere waarnemingen in Zuidoost-Brabant in 2003 ! Jaarboek BRAKONA 2003: 82-101. Natuurpunt Oost-Brabant vzw, BRAKONA & Prov. V laams-Brabant. www.saltabel.org www .tech.groups.yahoo.com/group/saltabel

Bart Creemers dijleland.ongewervelden@yahoo.com

Zoektocht naar de Gewone Bronlibel in het Meerdaalwoud De gewone bronlibel

(Cordulegasterbo/tonn)

is een soort die tot de verbeelding spreekt. Hij

is in Vlaanderen maar bekend van drie regio's: de Vlaamse Ardennen, de Kempen en het Dijleland. In het Dijleland werd de gewone bronlibel ontdekt in 1991 tijdens een JNM kamp. De soort is opvallend zwart gekleurd met gele tekening en groene ogen. Het vrouwtje is bovendien de grootste inheemse libel (tot 85mm). Toch leeft de bronlibel vrij verscholen aan beschaduwde bronbeekjes. meestal in (bron)bossen met open plekken. In 2005 werd in het Dijleland heel wat naar libellen gekeken (Creemers, 2005), maar geen enkele waarneming werd gedaan van de gewone bronlibel. Ook niet in het goed onder­ zochte Rodebos. waar hij voordien wel al werd gezien. De laatste waarnemingen van het pronkstuk van de libellenfauna in onze streek dateerden alweer van de jaren negentig (Blockx, 1996). Dit waren dus redenen genoeg om eens een speciale zoektocht te organiseren naar de meest uitgelezen plekken voor de bronlibel in het Dijleland. Op initiatief van Joris Menten werd op 8 juli een beekvalleitje in het Meerdaalwoud met vijf helpers grondig onderzocht. 96


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.