De Boomklever September 2006

Page 32

Ongeweve/den �������

Verspeiding van de Greppelsprinkhaan in het Dijleland: een stand van zaken De greppelsprinkhaan (Metrioptera roeselt) is een sabelsprinkhaan die op de voorlopige rode lijst (Decleer et. al 2000) aangeduid staat als "kwetsbaar". De soort is herkenbaar door het klankloos gezoem van de mannetjes, dat doet denken aan een achteruitdraaiende fietsketting of het gezoem van sommige elektriciteitspalen. De greppelsprinkhaan komt voor in halfhoge, matig voedselrijke, maar steeds vrij dichte vegetaties. Hij is vooral aan te treffen in niet jaarlijks gemaaide bermen, in grachtkanten, op dijken en in verruigde graslanden. In recente jaren worden er steeds meer waarnemingen gedaan van deze soort. Zo werden er in 2000 drie voorheen ongekende populaties ontdekt in Vlaams-Brabant (Guelinckx & Lambrechts, 2001). Twee hiervan bevonden zich op het grondgebied van het Dijleland: 1 Een kleinere populatie net ten noordoosten van Leuven, te Kessel-la. In 2000 betrof het een tiental roepende mannetjes in het Provinciaal Domein en een solitair mannetje aan de Abdij van Vlierbeek. (drie km-hokken) 2 Een erg grote populatie met als kern de driehoek tussen de Wiesbeek, de Molenbeek en de denkbeeldige lijn Kwerps-Beisem. Maar verspreid werden er solitaire exemplaren gevonden tot aan het Kastanjebos te Veltem-Beisem en de spoorweg Leuven-Brussel. (acht km-hokken) In 2004 werd in Kessel-la een nieuwe kern ontdekt met de waarneming van 10 zingende mannetjes en 1 vrouwtje op de Kesselberg (J. Lambrechts, website Satabel). Deze was zeker

� N

Legende

D bozetto hokJ<on lo 2000 2 0 �

2 Klometern

1

•1 populatie 2004-2006

verspreide individoon 2004-2006

M niJwa11memlngen 2004-2006

Kaart: verspreiding van de Greppelsprinkhaan in het Dijleland 94


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.