De Boomklever September 2006

Page 25

Planten

Klaverbladflora: meer dan alleen maar klaver Botanische inventarisatie van de bermen van de E40 in Bertem en Leuven los speurwerk naar leuke plantensoorten langs de E40 autosnelweg leverde in 2004 twee locaties op met een ruim soortenpalet aan (kalk)orchideeën. Mede omdat vanaf 2005 het beheerplan voor de bermen van de E40 in werking trad, inventariseerden medewerkers van de Natuurstudiegroep Dijleland - in samenspraak met de Vlaamse overheid - in het voor­ jaar van 2005 en 2006 de voornaamste bermen en graslandterreinen langs de E40 tussen Everberg en Oud-Heverlee. Eens alles in kaart gebracht, bleek onze streek weer een stukje onvermoede kwaliteitsnatuur rijker ...

Wegbermen vormen in Vlaanderen een omvangrijk areaal aan onbemeste en weinig be­ treden graslanden, houtkanten en bosjes, die zowel voor planten als ongewervelden van belang zijn als leefgebied of als verbinding tussen verschillende leefgebieden. Een aantal zeldzame plantensoorten komt in Vlaanderen zelfs hoofdzakelijk of uitsluitend in wegber­ men voor. Zo ook in het Dijleland, waar het merendeel van de vondsten van Bijenorchis

(Ophrys apifera) in de jaren

'70 en '80 betrekking had op exemplaren in wegbermen, onder­

meer in Heverleebos langs de in 1970-72 aangelegde ES autosnelweg (huidige E40). Ook de twee gekende groeiplaatsen van Soldaatje

(Orchis militads)

in Vlaams Brabant werden

midden jaren '90 ontdekt langs diezelfde E40 autosnelweg. Deze historische 'hints' vormden mee de aanleiding om in 2004 een aantal gebieden langs de E40 tussen de verkeerswisselaar E40/E314 en Heverleebos in detail uit te kammen. Deze excursies leverden, naast de reeds gekende populatie Soldaatjes, ondermeer vondsten op

(Anacamptis pyramida!is), Bijenorchis, Bosorchis (Dactylorhiza fuchsli)en (Orobanche minO!j (zie Hens, 2005, voor een gedetailleerd verslag).

van Hondskruid Klavervreter

In het Dijle/and zijn snelwegbermen - hier E40 ter hoogte van Everberg - door hun oppervlakte van wezenlijk belang als habitat voor plantensoorten gebonden aan voedselarme tot matig voedselrijke, droge leembodems. Foto: Fredenk Fluyt.

87