De Boomklever Juni 2006

Page 9

--- ---

Ongewervelden

Duinslakken in de berm ? Kickx ( 1830) beschrijft een land­ slakken fauna uit Brabant die van­ daag de dag niet meer gezien kan worden. Onder meer enkele soorten duinslakken (éénbandige duinslak Candidula unifasciata, grofgeribde duinslak Candidula gigaxii) en de heideslak Helicella itala worden vol­ gens deze auteur veel gezien. Deze soorten

zijn

kenmerkend

voor

schrale, droge en kalkrijke graslan­ den. Aangezien dit biotoop veelvul­ dig in de Belgische duinen voorkomt, hebben de slakken er hun naam naar gekregen. Het is immers zo dat in recente tijden op enkele popula­ Vindplaats van de Grofgertbde duinslak (inzet) langs de E40 te Bertem

ties in de kalkhellingen in het oosten van V laanderen na deze slakken enkei nog in de duinen voorkomen.

Nochtans beschreef Adam l 00 jaar na voorgaande (1947) nog steeds een slakkenfauna kenmerkend voor deze schrale grasland typen in centrum van België. Sindsdien lijken ze uitgestorven (De wilde et al. 1986). Van de heideslak zijn in V laanderen tot op heden geen nieuwe populaties aangetroffen behalve ten oosten van Tongeren. Voor duinslakken geldt een ruime verspreiding in de duinen en een beperkte ten oosten van de Tongeren. Groot is dan ook de verwondering als er levende duinslakken in het Leuvense gevonden worden. Recent werd er een kleine populatie duinslak spec. aan de brug over de Dijle te Sint Joris Weert aangetroffen. Omdat de wegkant, eveneens begroeid met Muurpeper, veel weg had van een toevallige introductie (bvb. schoonmaken wagen na dagje zee), werd er verder niet veel aandacht aan gegeven. Tijdens het vegetatiekundig onderzoek van de bermen van de E40 werden enkele duin­ slakken te midden van de natuurlijk ogende vegetaties aangetroffen. Het betreft een po­ pulatie grofgeribde duinslak. Het is een van de meest oostelijke populaties van deze soort ondanks gericht zoeken (Bollen et al.1991 ). De aanwezigheid van deze soort in deze vege­ taties doet alvast het beeld vervolledigen van een schraal, eerder kalkrijk grasland dat Kick bijna 2 eeuwen geleden mogelijks nog veelvuldig aantrof. Referenties Adam W. 1947. Mollusques de la Belgique. Verhandelingen van het KBIN, nr. 106. Brussel. Bollen M. De Cock 1. en Janssens V. 1991. Huisjeslakken in holle wegen. Studiedocumenten van het KBIN nr. 66, Brussel. De W ilde J.J.. Marsuet R. en van Goethem J.L. 1986. Voorlopige atlas van de landslakken

van België. KBIN.

Brussel Kickx J. 1830. Synopsis Molluscorum Brabantiae, Leuven.

Bart Vercoutere 43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.