De Boomklever Maart 2006

Page 23

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2005

-

februari 2006 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode december 2005 -februari 2006. De bestreken regio omvat de ge­ meenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Ter­ vuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart - mei 2006 omvatten. Waarnemingen w o rden voor 10 juni 2006 verwacht bij Kelle Mo reau, Celestijnenlaan 27A, bus 201, 3001 Heverlee, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail.com.

Samenvatting: In relatie tot de winterwaarnemingen van soorten als Grote Zilverreiger, Blauwe Kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Bokje, Klapekster, Cetti's Zanger en Kleine Barmsijs mogen we wat de winter van 2005-2006 betreft niet ontevreden zijn. Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, Roer­ domp, Pontische Meeuw en Noordse Kauw vormden daarentegen eerder bescheiden ver­ toningen. De invasies van Grote Barmsijs, Noordse Goudvink en Appelvink bleven het win­ terse palet op spectaculaire wijze kleuren, en er werden ook weer enkele Pestvogels opge­ merkt. Enkele exemplaren van 'traditionele zomergasten' als Zwarte Roodstaart, Roodborst­ tapuit, Zwartkop en Tjiftjaf brachten de winter ook weer in onze contreien door, en aan dit rijtje aseizoenale waarnemingen mogen we ook een Kleine Zilverreiger in december en één of twee Bruine Kiekendieven, een Dwergmeeuw en een Goudplevier in januari toevoegen. Verder werden er ook weer enkele minder alledaagse soorten opgemerkt. In december waren dat bijvoorbeeld een Krooneend, een Eider en enkele Baardmannetjes, en in januari - februari werden twee Zwartkopmeeuwen waargenomen. T ijdens deze maanden werden ook enkele Boomleeuweriken gezien, en doken er weer Middelste Bonte Spechten op bui­ ten de broedgebieden. Februari bracht opmerkelijke aantallen pleisterende ganzen naar het Dijleland, met in de eerste decade voornamelijk Kol- en Toendrarietganzen en in de tweede decade vooral Grauwe Gan.zen. Ook pleisterden tijdens deze periode enkele Wulpen in de regio. In de tweede helft van deze maand leken enkele Kraanvogels, enkele Ooie­ vaars en een Rode Wouw wat op de lente vooruit te lopen. Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafel­ eend, Kuifeend, Patrijs, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Watersnip, Kerkuil, Steenuil, Ijsvogel, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Water­ pieper, Kramsvogel, Koperwiek , Glanskop, Matkop, Keep, Putter, Sijs, Goudvink, Geelgors, Rietgors en alle exoten werden niet in dit verslag opgenomen maar wel verwerkt. Hetzelfde geldt voor ongedetermineerde Anser-ganzen, onzekere Bruine Kiekendieven en Slechtvalken, en telkens een mogelijke Geoorde Fuut, Rouwkwikstaart en Pestvogel.

Gebiedsafkortingen: WLS = Wilsele/ V ijvers Bellefroid, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), Oppem =weilanden tussen Bogaerdenstraat (Oud-Heverlee - Korbeek­ Dijle) en NGB, NK V= Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde) en SAR= Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek. 21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.