De Boomklever Maart 2006

Page 18

Zoogdieren

Hazelmuizen in Vlaams-Brabant, tegenwoordige of verleden tijd? Inleiding De Hazelmuis Muscardinus avellanarius behoort tot de familie van de sloopmuizen (Gliridoe}. In V laanderen worden slechts twee vertegenwoordigers van deze groep aangetroffen. De olgemeenste is de Eikelmuis Eliomys quercinus, die voornamelijk langs de V laamse zuidgrens wordt teruggevonden. De gegevens van de laatste jaren lijken erop te wijzen dot deze soort ook sterk achteruit aan het gaan is (Verkem et al., 2003}. Voor de Hazelmuis is de toestond echter nog meer kritiek, de soort stoot op de V laamse Rode Lijst (Criel et al., 1994} don ook als 'bedreigd' genoteerd (moor deze is verouderd en dit moet waarschijnlijk 'ernstig bedreigd' worden}. Moor ook op een grotere geografische school doet ze het niet goed. De speciale beschermingsstatus wordt ge"illustreerd door de opname in bijlage 3 van de Conventie van Bern (als een te beschermen soort}, bijlage IV van de EU Hobitotrichtlijn ĂŠn op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for the Conservotion of Nature; als bijna bedreigde soort} (Verbeylen, 2005}. Hazelmuizen zijn gemakkelijk te herkennen dieren. De combinatie van een oranjegele pels, volledig behoorde stoort, zwarte ogen en grijppoten maakt dot ze bij ons moor moeilijk met andere zoogdieren verword kunnen worden. Het zijn bovendien erg kleine sloopmuizen, met een maximale kop-romplengte van amper 9 cm. Tijdens de actieve zomerperiodes

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.