De Boomklever September 2005

Page 7

Ongewervelden

Insecteninventarisatie Vlaamse Natuurreservaten 'Grootbroek' en 'Rodebos en Laanvallei'

-

Lepidoptera

Zoals in het vorige nummer van de Boomklever werd beschreven (Jaargang 33, juni onderzocht de Ongewerveldenwerkgroep van Natuurstudiegroep Dijleland in

2005), 2004 de

V laamse Natuurreservaten 'Grootbroek' en 'Rodebos en Laanvallei'. In dit verslag beschrijven we de nacht- en dagvlinders die tijdens deze inventarisaties werden waargenomen. In totaal werden 37 soorten waargenomen uit

15 verschillende families.

Hieronder volgt een opsomming van alle waargenomen soorten, vergezeld van notities over levenswijze en zeldzaamheid. De gevolgde nomenclatuur is die van Fauna Europaea (http:/ /www.faunaeur.org). Verspreidingsgegevens voor België werden ontleend aan de Cata/ogue of the Lepidoptera of Belgium (Willy De Prins, http://www.phegea.org).

Adelidae

Adela violella ([Denis & Schiffermüller], 1775) - een lokale soort die vooral uit het Zuiden van België bekend is. Dit is de derde waarneming in Brabant sinds 1980. In de rest van Vlaanderen werd de soort nog nooit aangetroffen. De rups leeft in de bloemen en zaden van Sint-Janskruid

(Hypericum perforatum).

Vlaams Natuurreservaat Laan vallei te Huldenberg, bijzonder rijk aan insecten. Foto: Frederik Fluyt

101


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.