De Boomklever September 2005

Page 19

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni - augustus 2005 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode juni - augustus 2005. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode september - november 2005 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 december 2005 verwacht bij Kelle Moreau, Celestijnenlaan 27 A, bus 201, 3001 Heverlee, t: 0486/12.58.77, e: kelle.moreau@gmail.com.

Hoewel de overgrote meerderheid der mensen zoals gewoonlijk weer steen en been klaagde over de bedenkelijke kwaliteit van de afgelopen zomer, verschilde deze meteorologisch niet significant van de gemiddelde zomer {website KMI). Over het verloop van de drie behandelde maanden was het gemiddeld zelfs warmer dan gewoonlijk {Tem= l 7,8°C over

jun-aug 2005 t.o.v. het langjarige gemiddelde van l 6,5°C; een afwijking va � deze orde komt gemiddeld slechts eens in de 10 jaar voor), en de zon was in totaal ook 22 uren langer zichtbaar {zonneschijnduur

=

607u in jun-aug 2005 t.o.v. 585u in de gemiddelde zomer).

Bovendien viel er tijdens de klimatologische zomer slechts op 42 dagen neerslag, wat in deze drie maanden gemiddeld op 48 dagen het geval is. Maar de neerslag viel wel intenser, de totale neerslaghoeveelheid bedroeg immers 246,9 l/m2, en gemiddeld is dat slechts 216, 1 l/m2• In onze streken is een dergelijke afwijking echter geenszins uitzonderlijk te noemen. Wanneer we de verschillende zomermaanden afzonderlijk bekijken valt het malaise-gevoel van sommige mensen misschien wel deels te begrijpen. Enerzijds was juli met een abnormaal hoge neerslaghoeveelheid (waarvoor in het plaatje van de volledige zomer werd gecompenseerd door relatief droge juni- en augustusmaanden) wel degelijk een 'te natte' maand, anderzijds viel augustus in negatieve zin op omwille van de gemiddelde maandtemperatuur die t.o.v. juni en juli plots met co 2°C daalde. Te Sint-Agatha-Rode lag het Grootbroek bij aanvang van de behandelde periode bijna volledig droog. Het laatste restje water liet de plaatselijke vogelkijkers in juni nog net toe om op het einde van de steltloper-voorjaarstrek 4 Bontbekplevieren en maar liefst 6 Kleine Strandlopers toe te voegen aan de voorjaarstotalen. Dat voor- en najaarstrek bij steltlopers niet altijd ver uit elkaar liggen, werd ook hier ge·111ustreerd: terwijl het Grootbroek in juni het toneel vormde voor de laatste Tureluurs en Groenpootruiters, arriveerden tijdens de eerste decade van deze maand tevens de eerste najaarstrekkende Witgatjes. Nadien was het wachten tot in juli op d e eerste terugkerende ex. van de andere algemenere steltlopersoorten: Tureluur, Groenpootruiter, Bosruiter en Oeverloper vanaf de eerste decade, Kemphaan (slechts 1 ex.) in de tweede decade en Watersnip vanaf de derde decade. Wat broedseizoen 2005 betreft valt er wel wat goed nieuws te melden, al wensen we er voor te waarschuwen dat we de huidige toestand afwegen tegenover de situatie uit recente jaren. In vergelijking met de toestand vele jaren terug of in andere gebieden blijft het broedbestand van vele van de vermelde soorten ondermaats. Vooral voor Kwartel lijkt het een goed jaar geweest te zijn, maar bijvoorbeeld ook Zomertortel en Roodborsttapuit waren terug op een groter aantal plaatsen aanwezig dan de voorbije jaren. Verder was er een geslaagd broedgeval van Bergeend, werd het lang pleisterende mannetje Rouwkwikstaart met jongen gezien en waren er nieuwe locaties voor Boompieper, Nachtegaal, Fluiter en mogelijk ook Wielewaal. Ook in 4 van de 5 territoria van Cetti's Zanger uit het voo�aar werd bevestiging verkregen, en in het Leuvense stadspark bracht een koppel Gekraagde Roodstaarten zijn jongen groot. Van Zomertaling, Wintertaling en Kleine Plevier kon broeden echter niet worden vastgesteld, en na heel wat inventarisatiemoeite bleek ook de Woudaap 113


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.