De Boomklever September 2005

Page 11

Vogels

De Grote Gele Kwikstaart? Tuinkwikstaart

.

.

.

!

De Grote Gele Kwikstaart heeft een voorkeur voor snelstromende beken en rivieren in bosrijke landschappen, wat betekent dat hij dus vooral in in berg-ďż˝ heuvelachtige streken voorkomt. In laagvlakten komt hij vooral voor op plaatsen met lokaal kunstmatige stroomversnellingen {Vermeersch e.a., 2004). Waar de soort dus van nature in rotsspleten, tussen boomwortels en in allerlei holtes langs waterlopen nestelde, vindt men ze nu ook broedend terug onder bruggen, in muurnissen, aan watermolens, waterzuiveringsinstallaties, enz. Daarnaast wordt het nest ook vaak gebouwd in een huismuur of op dakspanten, ver van enig water (Stastny, 1989). Reeds sinds vele jaren is de Grote Gele Kwikstaart ook in het Dijleland geen zeldzaamheid meer". je komt hem op een wandeling in de buurt van Dijle, Laan, of ljse zelfs regelmatig tegen. Ook in onze tuin is hij een regelmatige gast. De aanwezigheid van water in de vorm van een tuinvijver(+/- 45m2; af en toe met een actieve overloop door oppompen van het water), en de nabijheid van de Laan (+/-1OOm verder, en door elzenbroekbos van ons huis gescheiden) zal hier zeker een belangrijke rol in spelen. Regelmatig zijn 'grote gele kwikken' te zien op en rond de stenen die deze tuinvijver begrenzen: mannetjes, wijfjes, en in het zomerhalfjaar vaak ook juvenielen/eerstejaars. Zo ook in het voorjaar van 2001. Eind maart en begin april werd toen regelmatig een koppeltje waargenomen. Op zich was dit nu geen 'bijzondere' waarneming in de tuin, ware het niet dat deze beide vogels plots waargenomen werden met nestmateriaal in de bek. De vogels verdwenen op het eerste zicht in de richting van de Laan. Niet geheel onlogisch natuurlijk . .. tot ik op zeker moment vaststelde dat ze boven op ons dak landden. Ze leken interesse te hebben in de Clematis die op de hoek van ons huis was aangeplant. Deze klimplant

montana)

(Clematis

was ondertussen al krachtig uitgegroeid en had via de dakrand de nok bereikt.

Zou deze vogel van 'snelstromende beken en rivieren' hier dan gaan broeden.. . ?! Inderdaad! Het nest bevond zich uiteindelijk op een hoogte van ongeveer 3,5 m, goed verborgen in de Clematis. Tussen een wirwar van takken werd het tegen de muur aan gebouwd. Op 15 april werd het nest gecontroleerd, op een moment dat het wijfje eerst foeragerend aan onze tuinvijver werd waargenomen, en daarna even verdween. Het was een mooi nest gebouwd uit gras en mos. Daarin lagen op die dag 3 eieren. Het nest werd daarna niet meer gecontroleerd. Af en toe werd het vrouwtje kortstondig in de tuin waargenomen, waarna het weer naar het nest toe vloog. Heel de tijd was het mannetje duidelijk aanwezig op en rond het huis en ook hij nam regelmatig de broedzorg op zich. Naast de zorg voor hun eigen broedsel hadden 'onze' grote gele kwikken ook de handen vol met een koppeltje Witte Kwikstaarten die een gezonde portie interesse toonden voor de Clematis. De vogels werden vaak twistend waargenomen, en uiteindelijk kon niet verhinderd worden dat ook de Witte Kwikstaarten deze Clematis als nestplaats gingen gebruiken. Op 30 april verscheen het mannetje met voedsel voor het nest en bleef steeds voedsel aandragen... ook het vrouwtje was nu vaak jagend rond het huis te zien. Er waren dus duidelijk jongen aanwezig! Met een broedtijd van 12 tot 14 dagen (Stastny, 1989) kan deze datum kloppen, als je rekening houdt met het(later) aantal getelde jongen. Hoeveel jongen er zich op dat moment in het nest bevonden was echter nog niet duidelijk. De volgende dagen was het knap om te zien hoe de oudervogels rond de tuinvijver op insecten kwamen jagen: loerend naar allerlei klein vliegend grut, dat steeds zo talrijk op en rond het water aanwezig is. 105


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.