De Boomklever Juni 2005

Page 43

Amfibieën en reptielen

Vroedmeesterpad plant zich succesvol voort in zandgroeve De Koek te Neerijse Sinds begin dit jaar heeft Natuurpunt de voormalige zandgroeve De Koek langs de Ganzemansstraat in Neerijse in beheer. De groeve zal ondermeer ingericht worden met het oog op de bescherming van de erin voorkomende Vroedmeesterpadden. In 2003 werden immers voor het eerst roepende Vroedmeesterpadden waargenomen in de groeve, waar zich in die periode enkele (grondwater-gevoede) plassen gevormd hadden (zie Vercoutere [2004] voor een overzicht). In oktober 2004 werd een nieuwe poel uitgegraven in de groeve. In d e loop van maart werd deze p o e l e n z'n omgeving verder ingericht voor Vroedmeesterpadden, ondermeer door het gericht aanbrengen van blokken zandsteen. Vanaf begin mei worden regelmatig tot maximaal drie roepende Vroedmeesterpadden rond de poel gehoord. Bij een grondige speurtocht op 12 juni 2005 vindt Mark Lehouck één adulte en vijf subadulte vroedmeesterpadden onder een zware rotsblok. In de veronderstel­ ling dat enkel volwassen dieren roepen, suggereert deze vondst dat er in 2004 (toch) voort­ planting heeft plaatsgevonden in de groeve. Een week later is het helemaal feest, als bij achtereenvolgende bezoeken respectievelijk 8 tot 9 roepende padden in de groeve ( 18 juni, M. Lehouck, E. L'Amiral, E. malfait) en minstens 15 Vroedmeesterpad-larven in de poel ( 19 juni, F. Fluyt) aangetroffen worden. Dit bevestigt dat de vroedmeesterpadden zich al­ vast in 2005 effectief voortgeplant hebben in de zandgroeve. Samen met de weidepoelen ten noordwesten van de groeve, betreft dit de derde voortplantingssite in de Ganzemansstraat. Met deze nieuwe vestiging lijkt de toekomst van deze bijzondere soort een stukje zekerder. Maar ook andere amfibieën lieten niet op zich wachten. Bij een inventarisatie van de vijver begin april werden verschillende legsels van Gewone pad en Bruine kikker vastgesteld. In mei en juni konden van beide soorten tientallen juveniele exemplaren worden aangetrof­ fen onder brokken zandsteen in de directe omgeving van de plas. De inventarisatie wees ook op het voorkomen van de Kleine watersalamander.

Zowel adulte dieren als larven

werden aangetroffen.

Zandgroeve De Koek en larve van Vroedmeeslerpad Neerijse, 19 juni 2005. Foto's: Fredenk F!uyl.

85


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.