De Boomklever Maart 2005

Page 34

Vogels

Exoten onder de vogels in regio Leuven, 2004 Dit overzicht van ontsnapte en verwilderde vogelsoorten in regio Leuven beslaat het volledige kalenderjaar 2004 en omvat hoofdzakelijk de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende exotenrubriek zal het jaar

2005 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 maart 2006 verwacht bij Kelle Moreau, Ce lestijnenlaan 27 A (bus 201 ) , 3001 H e v e r l e e , t e l . : 0486/125877, e-mail : kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be.

Zoals traditioneel komt het grootste deel van de exotische vogelsoorten in regio Leuven uit de familie van de eendachtigen (Anatidae). Canadese Gans en Nijlgans zijn tegenwoordig zo prominent aanwezig dat een volledig overzicht van de waarnemingen van deze soorten ons veel te ver zou leiden. We belichten bij deze soorten daarom enkel een aantal aspecten van hun voorkomen, zoals maximale concentraties, broedgevallen en slaapplaatsgedrag. Andere min of meer regelmatige exoten die in 2004 werden waargenomen in het Dijleland waren Zwarte Zwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Mandarijneend en Carolina-eend. Magelhaengans, Casarca, Bahamapijlstaart en Rosse Stekelstaart werden minder vaak waargenomen. De eerste Zilvertaling (sinds 2003 aanwezig) was ook nog present. Enkele soorten die de laatste jaren steeds vaker werden vastgesteld zoals Rosse Fluiteend en Ringtaling werden in 2004 niet waargenomen. De papegaaiachtigen waren in 2004 niet zo sterk vertegenwoordigd: op de vele Halsbandparkieten na was er slechts één geval van een Grasparkiet. Officieel nieuw voor de Leuvense exotenlijst (eerste gearchiveerde gevallen) waren Zwaangans, Hawaïgans, Knobbeleend, Helmparelhoen, Japanse Nachtegaal, Roze Spreeuw en Zebravink, al zullen sommige van deze soorten vroeger ook al wel eens door de streek gedoold hebben.

Geliefd of niet, Nij/gonzen voelen zich opperbest in hel Dij/eland. Foto: Frederik f/uyl.

32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.