De Boomklever December 2004

Page 30

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september - november 2004 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode september - november 2004. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2004 - februari 2005 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 maart 2005 verwacht bij Kelle Moreau, Celestijnenlaan 27A, bus 201, 3001 Heverlee, t: 0486/125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac .be.

Het najaar van 2004 bracht klimatologisch geen grote verrassingen met zich mee: de hoeveelheid en de spreiding van de neerslag en de zonneschijnduur gedroegen zich normaal, enkel de gemiddelde temperatuur (over de drie behandelde maanden) lag met l l ,3°C aanzienlijk hoger dan het langjarig gemiddelde van 10,4°C. Desondanks verlieten de laatste ex. van typische zomersoorten als Wespendief (5 data), Boomvalk (24 waarnemingen), Gekraagde Roodstaart (2 waarnemingen) en Grauwe Vliegenvanger (1 waarneming) onze streken in de loop van september. Cetti's Zangers, die grotendeels als standvogels te boek staan, verschenen buiten de Doode Bemde plots te Oud-Heverlee en te Florival, en trekvogelsoorten die ten N van de Sahara overwinteren zoals Witte Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Tjiftjaf (vorige drie soorten niet opgenomen) en Roodborsttapuit zetten de trend naar steeds latere najaarswaarnemingen en steeds meer overwinterende ex. verder. Van Zomertaling ( 1/11) en Gierzwaluw ( 10/10) werden opvallend late waarnemingen genoteerd. De najaarstrek leverde ook dit jaar weer veel spektakel op met onder meer mooie aantallen Grauwe Ganzen, 3 Kolganzen, 35 Toendrarietganzen, 9 Ooievaars, 13 Rode Wouwen,

>

18

Bruine Kiekendieven, 1 Visarend, min. 24 (!)Smellekens, min. 7Slechtvalken, 1 Kraanvogel, 16 Goudplevieren, 9 Zilverplevieren, 1 Bontbekplevier, 1 KleineStrandloper, 8 Wulpen, 1 Tureluur, 3 Zwarte Ruiters, Boomleeuweriken op 17 data, 10 Duinpiepers, 1 Roodkeelpieper, 4 Europese Kanaries, 1 Barmsijs, 2 ljsgorzen en een Ortolaan . Pleisterend waren er onder meer Porseleinhoenen op 6 data, 2 Bonte Strandlopers, 2 Zwarte Ruiters, 3 Groenpootruiters, 6 Bokjes, 1 ZwarteStern, mooie aantallen Paapjes en Tapuiten, 2 Beflijsters, 3 Europese Kanaries, 3 Barmsijzen en vele Kruisbekken en Noordse Goudvinken. Bij de ringvangsten vielen een Bladkoning en 2 Pallas' Baszangers het meest op. Bij de traditionele wintersoorten rekenen we ook dit jaar weer onder meer Bergeend, Smient, Pijlstaart, Grote Zilverreiger en Blauwe Kiekendief. Anderzijds bleven Grote Zaagbek, Roerdomp en Pontische Meeuw een beetje achter (maar die zijn gewoonlijk pas vanaf december beter vertegenwoordigd), terwijl Krooneend, Brilduiker en Klapekster het naar Dijlevalleinormen redelijk goed deden. In Wijgmaal zorgde een ontsnapte Roze Spreeuw in november voor heel wat animo. Waarnemingen van onder meer alle ex oten, Knobbelzwaan, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Witgat, Watersnip, Houtsnip, Kleine Mantelmeeuw, Kerkuil,Steenuil, Ijsvogel, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Waterpieper, Kramsvogel, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Glanskop, Ringmus, Putter,Sijs, Kneu, Goudvink, Appelvink, Geelgors en Rietgors werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel 152


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.