De Boomklever September 2004

Page 29

1 Vogels

Watervogels in regio Leuven tijdens de winter 2003/2004 Wintertijd is watervogelteltijd. Als opwarmer voor het komende telseizoen bespreekt deze bijdrage kort de resultaten van de voorbije telwinter 2003/2004. Recente evoluties in het voorkomen van enkele watervogelsoorten zetten zich in dit winterhalfjaar door: een verdere toename van het aantal overwinterende Slobeenden, mooie voorjaarsconcentraties Wintertaling en Krakeend, meerdere overwinterende Grote Zilverreigers, en nieuwe recordaantallen Canadese Ganzen en Aalscholvers.

Werkwijze leder winterhalfjaar (oktober-maart) worden in V l aanderen zes midmaandelijkse watervogeltellingen georganiseerd om zicht te krijgen op de verspreiding, het voorkomen en de aantalsevolutie van in V laanderen overwinterende en doortrekkende watervogels. Telregio 'Leuven' omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De teldata tijdens het winterhalfjaar 2003/2004 waren 18/19 oktober 2003, 11/12 november 2003, 16/17 december 2003, 13/14 januari 2004, 17/18 februari 2004 en 17/18 maart 2004. Een uitgebreide beschrijving van de opzet en de methodiek van de tellingen is te vinden in Hens (2001) en Hens & Van Scharen (2002). In onze regio werden de voorbije winter twee types tellingen gehouden. leder telweekend werden overdag de aantallen watervogels geteld in het merendeel van de vijvergebieden in de regio (zie Hens & Van Scharen [2002] voor een situering van de telgebieden). Acht gebieden (het 'kerngebied') werden maandelijks geteld: de vijvers

van

W ilsele,

het

provinciaal recreatiedomein in Kessel-Lo, Abdij van 't Park in Heverlee, de vijvers van Oud­ Heverlee, het Zoet Water in Oud­ Heverlee, Neerijse Grote Bron (Langerodevijver),

de

kliniekvijvers i n Neerijse e n het Groot Broek in S int-Agatha­ Rode.

Aansluitend op d e

gebiedsdekkende dagtelling werd maandelijks getracht de aantallen

overnachtende

Aalscholvers te tellen op de gekende

slaapplaatsen.

Er

werden tijdens de telweekends van de winter 2003/2004 geen slaapplaatstellingen uitgevoerd van meeuwen en Canadeze Ganzen.

'Is dat nu een Topper of toch een Kuifeend" ?' Watervogeltel/ers aan het werk te Neerijse. 115


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.