De Boomklever September 2004

Page 16

AmfibieĂŤn en reptielen

Brulkikkers aanwezig in het Grootbroek Tijdens een broedvogelinventarisatie op een regenachtige lentenacht in 2000 stootte ik ter hoogte van de Leuvensebaan te Sint-Agatha-Rode, nabij het Grootbroek, op een reusachtige kikker.

Na een korte achtervolging kon ik de gladjanus te pakken krijgen.

Alleen al de

mogelijkheid dat het hier om een Amerikaanse Brulkikker Rana catesbeiana zou kunnen gaan, was voor mij voldoende om het dier voor nader onderzoek mee te nemen. Kelle Moreau determineerde het dier daags nadien inderdaad als een vrouwtje Brulkikker. Daar er in de regio geen andere gevallen bekend waren van in het wild voorkomende Brulkikkers, werd de vondst beschouwd als een geĂŻsoleerd geval van een ontsnapte of losgelaten tuinvijverbewoner. De volgende jaren doken er in het Leuvense meerdere claims op van zichtwaarnemingen van de Brulkikker. Minstens enkele daarvan bleken achteraf betrekking te hebben op Meerkikkers Rana nd1bunda zodat het effectieve voorkomen van de soort, laat staan reproductieve populaties, niet met zeker heid kon worden vastgesteld. In de zomer van 2004 ving ik in het Grootbroek vanuit een 5-tal locaties een vreemd geluid op, dat ongeveer het midden hield tussen de roep van een verkouden roerdomp en deze van een

stier

met

een

gestoorde

hormonale huishouding.

De link met

de nachtelijke vondst in 2000 werd algauw gemaakt: de Brulkikker had het Grootbroek veroverd. Afdeling Natuur, de beheerder en eigenaar van het gebied, werd op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de exoot. Nader

onderzoek

wees

uit

dat

roepende mannetjes zich in zowat alle plassen

van

het

vijvergebied

ophouden. Gezien de aantallen, gaat men er van uit d a t het hier een reproductieve populatie betreft. De B r u lkikker, ook wel S tierkikker genoemd, is een van oorsprong Noord-Amerikaanse soort die, na menselijke Brulkikker. Grootbroek, Sint-Agatha-Rode. Voorjaar 2000. Foto: Kelle Moreau

introductie,

zich

weten te vestigen. Ook in Vlaanderen , o.a. in de Antwerpse Kempen, zijn reproductieve populaties bekend.

102

op

verschillende plaatsen in Europa heeft


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.