De Boomklever September 2004

Page 12

Ongewe!Velden

De Weidebeekjuffer in 2004 Ook deze zomer is getracht de uitbreiding van de Weidebeekjuffer Calopferyx splendens in het Dijleland zo goed mogelijk op te volgen. Op bijgevoegde kaartjes zijn alle tot op heden ontvangen waarnemingen ingetekend.

Weidebeekjuffers zijn de voorbije jaren een vaste waarde geworden in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven (tussen E40 en taalgrens, in het Arenbergpark is de soort opvallend afwezig), in de IJsevallei tot aan Loonbeek en in de volledige Laanvallei. De soort lijkt niet in staat stroomopwaarts van Loonbeek in de IJsevallei door te dringen, noch de Voervallei te bereiken of in de Nethen haar plaats in te nemen. De vestiging van de soort in 2003 ten noorden van Leuven werd dit jaar bevestigd, met waarnemingen van verschillende exemplaren aan de oude Dijle-arm en nabij de Remy-site te Wijgmaal. Anderzijds is de soort zeer duidelijk afwezig in de industriezone Leuven-Noord (omgeving Voortkom en Kanaal Leuven-Dijle). Een opmerkelijke uitbreiding in 2004 zijn twee waarnemingen in de Wingevallei te Holsbeek en de frequentere waarnemingen in de omgeving van Leuven-centrum. Tevens is een zwerver waargenomen in de bovenloop van de Vaalbeek te Blanden. Door de vele aandacht die besteed werd aan nieuwe lokaties, zijn er enkele frappante missers: uit de Laanvallei, hoewel de soort er zeker voorkomt, werden noch in 2003, noch in 2004 gegevens ontvangen. De Weidebeekjuffer zette ook dit jaar haar opmars duidelijk verder. Ook de komende jaren blijft het nuttig om de snelheid en richting van deze uitbreiding te registreren. Anderzijds lijkt het voorkomen van de soort gebonden aan een goede biologische waterkwaliteit (Belgische biotische index van meer dan

6). De gemiddelde kwaliteit van de Dijle is tegenwoordig

hoger, maar door allerlei wijzigingen in de omgeving (bvb. verhoogde invoer van mest in de streek) kan die kwaliteit wel eens dalen. In deze context is het dus belangrijk om ook bestaande, goed gekende populaties door te geven. Het voorkomen van Weidebeekjuffers in de Dijle, bvb te Korbeek-Dijle, is iedereen wel bekend, maar anderzijds heeft niemand waarnemingen van deze lokatie doorgegeven. Idem voor de Laanvallei. Daarom de oproep om volgend jaar ook waarnemingen (positief/negatief) door te geven van lokaties waarvan iedereen reeds weet de soort er voorkomt. Of om alsnog in je notitieboekje te duiken en waarnemingen door te geven. Met dank aan Bruno Bergmans, Johan Bogaert, Frank Van de Meutter, Steven D'hont, Maarten Hens, Bram Markey, RenĂŠ Meeuwis, Joris Menten, Kelle Moreau, Bruno Nef, Jelle Quartier en Jan Verroken voor het bezorgen van hun waarnemingen van de voorbije maanden.

Bart Vercoulere bort. vercoulere@pi.be

98


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.