De Boomklever Juni 2004

Page 50

Weetjes rond beestjes

Weetjes

beestjes

rond

Kort natuurnieuws en oproepen uit het Dijleland Weidebeekjuffer

-

Sinds de jaren

Dijleland uit (zie artikel in Boomklever

'90 breidt de weidebeekjuffer in 30(2002), 34-38). De tot op heden

het be­

kende waarnemingen zijn samengevat op het kaartje hiernaast. Hoe donker­ der de kleur van een hokje, hoe meer waarnemingen. Ook dit jaar trachten we de ver­ '.

dere uitbreiding en vestiging

, .�"'

van de weidebeekjuffer in onze regio op de voet te volgen. Hierbij dan ook een warme op­ .t

).

roep om de komende maan­ den alle waarnemingen van de soort

door

te

geven

aan

Bart Vercoutere (b. vercoutere@haskoning.be)

·L]

?

. .

of te melden via de yahoo­ rondzendlijst. Aandachtsgebieden zijn de kerngebieden in de Dijlevallei tussen Leuven en Korbeek-Dijle en tussen Neerijse en Waver en de IJsevallei.

In de IJsevallei is

de soort talrijk tussen Neerijse en Loonbeek, terwijl ze stroomop­

2003

waarts van Huldenberg pas in voor de eerste maal werd vastgesteld (Overijse).

Verder ontbreken gegevens van de Vaalbeek (traject Zoet Water - Vaalbeek), Nethen (traject Sint-Joris-Weert - Nethen), Train (Grez-Doiceau) en vele andere beken in Waals-Brabant.

Info: Bart Vercoutere (b.vercoutere@haskoning.be)

84


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.