De Boomklever Juni 2004

Page 44

Vogels

Exoten onder de vogels in regio Leuven, 2003 Vanaf

2003 werden waarnemingen van niet-inheemse vogelsoorten niet meer

in de traditionele waarnemingenrubriek van de Boomklever opgenomen ten­ einde uitgebreider aandacht aan onze inheemse avifauna te kunnen beste­ den. Voortaan worden waarnemingen van exoten onder de vorm van afzon­ derlijke jaaroverzichten gepubliceerd. Dit overzicht van ontsnapte en verwil­ derde vogelsoorten in regio Leuven beslaat het volledige jaar

2003 en omvat

hoofdzakelijk de gemeenten Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Hulden­ berg, Overijse en Tervuren. De volgende exotenrubriek zal het jaar 2004 omvat­ ten. Waarnemingen worden voor

10 maart 2005 verwacht bij Kelle Moreau, Celestijnenlaan 27 A (b u s 201 ) , 3001 Heverlee, t: 0486/125877, e:

kelle. moreau@bio. kuleuven .ac. be. De grote meerderheid van de exotische vogelsoorten in regio Leuven zijn eendachtigen. De Canadese Gans en vooral de Nijlgans zijn in onze streek zo ingeburgerd dat een volledig overzicht van de waarnemingen geven ons veel te ver zou leiden. We belichten bij deze soorten enkel een aantal aspecten van hun voorkomen, zoals maximale concentraties, broedgevallen en slaapplaats­ gedrag. Andere soorten die tegenwoordig jaarlijks meermaals worden opgete­ kend in de regio en die ook in 2003 werden waargenomen waren Zwarte Zwaan, Grauwe Gans, Indische Gans, Brandgans, Ringtaling, Mandarijneend, Carolina­ eend en Rosse Stekelstaart. Bij de minder vaak waargenomen exoten rekenen we voor 2003 Magelhaengans, Casarca en Rosse Fluiteend en er werd ook een vermoedelijk ontsnapte Witoogeend doorgegeven. Nieuwe eenden voor de Leuvense exotenlijst waren Kaneeltaling en Zilvertaling. Verder behoren Halsband­ parkieten tot de ingeburgerde exotische vogels die zich bij ons ook voortplan­ ten. Tijdens de loop van 2003 bereikten ons vanuit de papegaaienfamilie ook waarnemingen van Port Lincolnparkiet, Valkparkiet, Grasparkiet en een ara. Voorts werden ook een Goudfazant, een Flamingo en een maina waargeno­ men. Nadat ten zuiden van Leuven op 4/01 2 Zwarte Zwanen Cygnus atratuswerden waargenomen te Sint-Agatha-Rode/Grootbroek (M. Walravens) werd één ex. op 15/03 verder zuidwaarts genoteerd te Florival/Z (K. Van Scharen e.a.). Op het einde van de maand maart had het koppel hier een nest gebouwd (F. Fluyt, B. Nef) maar tot een broedgeval kwam het niet (F. Vandeputte). Ten noorden van Leuven werd telkens 1 ad doorgegeven vanuit het Leopoldspark te Kessel-Lo op 18 en 26/01 (K. Moreau e.a.) en 15/03 (K. Van Scharen e.a.). Het betreft hier een ex. dat daar het ganse jaar aanwezig was, zo werd er terug een waarneming ontvangen op 18/10 78

(J. Nysten e.a.).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.