De Boomklever Juni 2004

Page 19

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. Maart - mei 2004 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode maart - mei

2004.

De

bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud­ Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart - mei

2004

omvatten. Waarnemingen

10 september 2004 verwacht bij Kelle Moreau, Celestijnenlaan 27 A, bus 0201, 3001 Heverlee, t: 0486/125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be. worden voor

De metereologische omstandigheden tijdens het voorjaar van

2004 kunnen erg

kort beschreven worden. Tijdens de laatste twee decaden van april zorgden zachte luchtstromingen voor een te hoge temperatuur voor die periode van het jaar, daarna gedroeg de gemiddelde temperatuur zich normaal. De tweede helft van het voorjaar, en dan vooral de eerste helft van mei, kende een abnor­ maal laag aantal neerslagdagen. Over de maanden maart, april en mei sa­ men bekeken kende

2004 één van de tien droogste voorjaren sinds het begin van de metingen (co 1840). De vogels dan. Tijdens de maand maart werden de laatste waarnemingen van overwinterende soorten als Smient, Roerdomp, Houtsnip en Barmsijs opgetekend. Ook Grauwe Gans en Bokje werden de laat­ ste keren gezien, en bij de meeuwen vielen een Geelpootmeeuw en een Grote Mantelmeeuw op. Soorten van dewelke de voorjaarstrek zich beperkte tot de maand maart waren P"1jlstaart, Goudplevier, Kluut (3 ex.) en Boomleeuwerik ( 1 ex.). Een verassing kwam er eind maart nog onder de vorm van een Hop. Grote Zilverreigers en Blauwe Kiekendieven bleven tot grofweg half april in de regio en de laatste waarnemingen van Pontische Meeuw en Waterpieper vonden later deze maand plaats. Bergeenden bleven dit jaar op meerdere plaatsen in de streek het ganse voorjaar pleisteren. Kleine Zilverreiger en Kraanvogel werden in elke voorjaarsmaand vastgesteld, met van de laatste soort telkens een pleister­ aar in april en in mei. Vanaf april kwam de voorjaarstrek goed op gang, er wer­ den in totaal bijvoorbeeld min. 26 Ooievaars, Wouwen,

10 Rode Wouwen, min. 9 Zwarte

8 Visarenden en 4 Smellekens gemeld, en ook van Paapje en Tapuit

werden opmerkelijk veel waarnemingen ontvangen. In April kwamen daar bui­ ten de obligate Bruine Kiekendieven en Boomvalken ook 2 Grauwe Kiekendieven en een Slechtvalk bij, en werden ook een Dwergmeeuw,

3 Duinpiepers, enkele

Rouwkwikstaarten, de eerste Noordse Kwikstaarten, 5 Beflijsters, een Bonte Vlie­ genvanger en nog een Hop genoteerd. De traditionele steltlopersoorten (Kleine Plevier, Bonte Strandloper, Tureluur, Groenpootruiter, Witgat, Oeverloper, Waters53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.